Bireysel başvuru usul hukukunda kabuledilebilirlik incelemesinin içinde adeta kaybolan idari inceleme aşamasının başvurucular yönünden birtakım ağır sonuçlarının olması, konunun akademik yönden irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda elinizdeki kitapta, filtreleme aşamalarından biri olan idari inceleme aşamasının ne olduğu ve kabuledilebilirlik incelemesinden hangi yönlerden ayrıldığı, tabi olduğu kural ve ilkeler ile Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki uygulaması ele alınmıştır. Çalışma, idari inceleme usulünde benimsenmiş olan bazı kural ve uygulamaların bireysel başvuru hakkını ve adalete erişimi sınırlandırma riski taşıdığı, dolayısıyla bir hak arama yolu olan bireysel başvuru yolunun bizzat hak ihlalinin kaynağı olabileceği öngörüsü ve bunun engellenmesine yönelik önerilerle son bulmaktadır. Bu bağlamda çalışma, öncelikle ulusal insan hakları hukuku literatüründe daha detaylı çalışmalara bir başlangıç teşkil etmeyi, sonrasında başvurucular ve uygulamacılar tarafından hazırlanan başvuruların kalitesini arttırmayı ve son olarak Anayasa Mahkemesi'nin gitgide artan iş yüküyle mücadele edebilmesi için tesis edeceği adil ve başarılı bir filtreleme sistemine katkı sunabilmeyi hedeflemektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Bireysel Başvuruda Kabuledilebilirlik İncelemesi
1. Genel Olarak
2. Filtraj Sistemi
3. Kabuledilebilirlik İncelemesi
4. Kabuledilebilirlik Hiyerarşisi

İkinci BÖLÜM
Bireysel başvuruda İDARİ İNCELEME aşaması VE İDARİ RET kararı
1. Genel Olarak
2. Başvuru Yöntemi
3. Başvurunun Kabul ve Kayıt İşlemleri
4. Başvurunun İdari Yönden İncelenmesi
5. İdari Ret Kararı
6. Mazeret
7. Kısmi İdari Ret Kararı
8. Bölümlerce İdari Ret Kararı Verilmesi
9. İdari Ret Kararına İtiraz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAHKEMEYE ERİŞİM YÖNÜNDEN İDARİ İNCELEME AŞAMASI
1. Katı Usul Kuralları: "Esas v. Usul"
2. Mahkemeye Erişim Hakkı
3. Mahkeme Hakkı Kapsamında Bireysel Başvuru Hakkı
4. Bireysel Başvuru Yoluna Erişimin Sınırlandırılması
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER
EK-1 İLGİLİ MEVZUAT
EK-2 AYM Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu