Savunma sanayii faaliyetleri, ülke gündeminde giderek artan bir yer işgal etmektedir. Savunma kamu hizmetinin etkili biçimde sunulmasına hizmet eden bu endüstriyel sektördeki büyümeye paralel olarak bu alandaki hukuki ilişkilerin de gelişerek daha da karmaşık bir yapıya bürüneceğini ve dolayısıyla bu alanda kurulan sözleşmelerin de ilerleyen zamanda çeşitli uyuşmazlıklara konu olacağını söylemek mümkündür. Esasen savunma ve güvenlik konusu ürün ve hizmetleri konu alan sözleşmelerde ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde farklı hukuk alanlarının rol oynadığı söylenebilir. Savunma sanayii alanındaki kanun ve yönetmelikler ile birlikte yetkili idari makamların mevzuat ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde yürürlüğe koydukları düzenleyici işlemleri ve sözleşme konusu mal üzerinde fikri ve sınai hakların bulunmasına bağlı olarak özel hukukun farklı alt dallarının konuyla olan bağı dikkate alındığında, savunma sanayii ürün ve hizmetlerini konu alan sözleşmeleri, farklı hukuk alanlarının kesiştiği bir borç ilişkisi olarak değerlendirmek mümkündür. Bu çalışma, mevcut özel düzenlemeler ve sektörel ihtiyaç ve zorunluluklar göz önüne alınarak savunma sanayii faaliyetlerinin zemini olan sözleşme ilişkilerinin, borç ilişkilerinin tabi olduğu genel kurallar ile sözleşmeye konu edim yükümlülükleri açısından özel hukuk gözüyle bir bütün olarak ele alınması ihtiyacını karşılama amacını taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

§ 1 Savunma Sanayiine Genel Bakış
I. SAVUNMA SANAYİİ KAVRAMI
II. SAVUNMA SANAYİİ SÜJELERİ
A. Kamu Otoriteleri
B. Tedarikçi Kurum ve Kuruluşlar
C. Sertifikasyon ve Test ve Değerlendirme Kuruluşları
III. SAVUNMA SANAYİİ HUKUKU
A. Genel Olarak
B. Anayasal Düzenlemeler
C. Kanunlar
D. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
E. Bakanlar Kurulu Kararları
F. Yönetmelikler

§ 2 Savunma ve Güvenlik Makamları Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşlerinin Tabi Olduğu Usul ve Esaslar
I. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR
A. Genel Olarak
B. İhale Öncesi Çalışmalar
C. İhale Süreci
D. Sözleşmenin Akdedilmesi
II. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR
A. Genel Olarak
B. İhale Öncesi Çalışmalar
C. İhale Süreci
D. Sözleşmenin Akdedilmesi
III. SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR
A. Genel Olarak
B. 3373 sy. Kararname Kapsamında Proje Kavramı
C. Projenin Başlaması
D. Teklife Çağrı Dosyasının Hazırlanması
E. İhale Süreci
F. Sözleşmenin Akdedilmesi
G. SSB'nın Taraf Olduğu Sözleşmelerde Söz Konusu Olan Özel Durumlar

§ 3 Savunma Sanayii Sözleşmelerinde Önem Arz Eden Durumlar
I. GENEL OLARAK
II. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ
A. Gizlilik Dereceli Bilgi, Belge, Malzeme Proje
B. Bilmesi Gereken Prensibi ve Bilmesi Gereken Kişi
C. Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi
D. Tesis Güvenliğinin Sağlanması
III. DEVLET MALI BİLGİ, BELGE, MALZEME, SÜREÇ VE TESİSİN KULLANILMASI
A. Devlet Malı Bilgi ve Belge
B. Devlet Malı Malzeme
C. Devlet Malı Teçhizat ve Tesis
IV. PLANLAR
V. EVRELER
VI. KURULLAR
VII. TEST VE DEĞERLENDİRMELER

§ 4 Gizlilik Sözleşmesi
I. TANIM
II. AMAÇ VE KAPSAM
III. TARAFLAR
A. Gizli Bilgi Veren
B. Gizli Bilgi Alan
IV. GİZLİ BİLGİ KAVRAMI VE GİZLİ BİLGİNİN KAPSAMI
A. Gizli Bilgi Kavramı
B. Gizli Bilgi Niteliğine Sahip Bilgilerin Sözleşme İle Kararlaştırılması
C. İşin Niteliği Gereği Gizli Bilgi Olduğu Kabul Edilen Bilgiler
D. İlgili Mevzuat Çerçevesinde Paylaşımı Yasaklanan ya da İzne tabi Olan Gizli Bilgiler
V. GİZLİ BİLGİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Bilginin Gizli Tutulması Yükümlülüğü
B. Gizli Bilgileri Yüklendiği Edimin İfası İçin Kullanma Yükümlülüğü
C. Bilgi Verme Yükümlülüğü
D. İade Yükümlülüğü
VI. GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ VE GİZLİ BİLGİ ALANIN SORUMLULUĞU
A. Sorumluluğun Şartları
B. Gizli Bilgi Veren Tarafın Zararının Tazmini
C. Tazminat Yükümlüsünün Sorumluya Rücu İmkanı

§ 5 Savunma Sanayii Alanında Kurulan Sözleşmeler
I. SAVUNMA SANAYİİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ve SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İLE İSTEKLİLER ARASINDAKİ SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
A. Yurt İçinden Tedarik
B. Yurt Dışından Tedarik
III. ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ ARASINDA SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
A. Konusu
B. Tarafları
C. Unsurları
D. Hukuki Niteliği
E. Şekli

§ 6 Tarafların Borçları
I. SATICININ, YÜKLENİCİNİN, VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Sözleşmenin Niteliğine Göre Asli Edim Yükümlülükleri: Satılanın Mülkiyetinin Nakli, Eser Meydana Getirme ve İşgörme
B. Savunma Sanayii Sözleşmelerinde Genel Olarak Kararlaştırılan Yükümlülükler
II. ALICININ, İŞSAHİBİNİN, VEKALET VERENİN BORÇLARI
A. Asli Edim Yükümlülüğü: Sözleşme Bedelini Ödeme
B. Diğer Yükümlülükler

§ 7 Savunma Sanayii Sözleşmelerinde Özellik Arz Eden İfa Engelleri
I. GENEL OLARAK
II. İMKANSIZLIK
A. Sözleşmenin Kurulması Sırasındaki Objektif İmkansızlık
B. İfa İmkansızlığı
III. BORÇLU TEMERRÜDÜ
IV. İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ
V. AYIPTAN SORUMLULUK
VI. ZAPTTAN SORUMLULUK

§ 8 Sözleşmenin Sona Ermesi
I. SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi
B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybı, İflası ya da Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
C. Sözleşme Konusu Mal Üzerinde Üçüncü Kişilerin Hakkının Bulunması
D. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi
II. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ İŞLEMLE SONA ERMESİ
A. Tarafların Anlaşması (İkale) İle Sona Erme
B. Tek Taraflı Hukuki İşlemle Sona Erme
SONUÇ

KAYNAKÇA