Ayıplı ifadan sorumluluk mülga 4077 Sayılı Kanun kapsamında üretici ve ithalatçıya daha fazla sorumluluk yüklemişken, 6502 Sayılı Kanun kapsamında üretici ve ithalatçı açısından ayıplı ifadan sorumluluk bakımından kısıtlamıştır. Bunun yanı sıra 6502 Sayılı Kanun, zorunlu garanti taahhüdü kapsamında, ayıplı ifa kapsamındaki sorumluluktan oldukça farklı bir sorumluluk kapsamı çizmiş ve ithalatçı ve üreticinin, tüketicinin seçimlik haklarının kullanımı bakımından birbiri ile çelişkili sorumluluk alanı yüklemiştir. Üretici ve ithalatçının ayıplı ifadan sorumluluğunda 6502 Sayılı Kanun'un birbiri ile çelişkili lafzı sebebiyle birbirinden farklı uygulamalar yer bulmaktadır. Kitap içeriğinde ilgili çelişkiler ile çelişkilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda yargı nezdindeki uygulamaları ayrıntılı incelenmiş olmakla çelişkilerin değerlendirilmesinden önce tüketici kavramı, ayıplı ifa kavramı, tüketicinin ayıplı ifa sebebiyle kullanabileceği seçimlik haklar ve akabinde üretici ile ithalatçının ayıplı ifa sebebiyle mesul olduğu sorumluluk kapsamı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Okuyucuların, ithalatçı ve üreticinin ifa sorumluluğuna ilişkin tüm sorularına cevap bulabilmelerini temenni ederim.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ, TÜKETİCİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ HAKLARI
1.1. Tüketici Haklarının Tarihi Gelişimi
1.1.1. Genel Olarak
1.2. Tüketici Kavramı
1.2.1. Gerçek veya Tüzel Kişi Olma
1.2.2. Ticari ve Mesleki Amaçla Hareket Etmeme
1.2.3. Hareket Etme
1.2.4. Mal ve Hizmetin Karma Amaçla Edinilmesi
1.3. Tüketici İşlemi
1.3.1. Tüketici İşleminin Konusu
1.3.2. Tüketici İşleminin (Sözleşme) Türleri
1.3.3. Tüketici İşleminin Tarafları
1.4. Üretici
1.5. İthalatçı
1.6. Satıcı-Sağlayıcı

İKİNCİ BÖLÜM
AYIPLI İFA KAVRAMI
2.1. İfa Kavramı
2.1.1. Ayıp Kavramı
2.1.2. Ayıplı İfa
2.1.3. Edime Uygun İfa
2.1.4. Aliud İfa (Başka Şey Teslimi)
2.2. Ayıplı İfadan Sorumluluk
2.2.1. Sorumluluk
2.2.2. Ayıplı İfadan Sorumluluk
2.2.3. Ürün Sorumluluğu
2.3. Ayıplı İfa Sebebi ile Tüketicinin Seçimlik Hakları
2.3.1. Genel Olarak
2.4. Ayıplı Mal Sebebiyle Tüketicinin Seçimlik Hakları
2.4.1. Hukuki Niteliği
2.4.2. Genel Olarak
2.4.3. Birincil Seçimlik Haklar (Ücretsiz Onarım ve Misli ile Değişim)
2.4.4. İkincil Seçimlik Haklar (Sözleşmeden Dönme ve Bedelden İndirim)
2.4.5. Ayıplı Hizmet Sebebiyle Tüketicinin Seçimlik Hakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AYIPLI İFADAN SORUMLU TUTULACAK KİŞİLER
3.1. 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Üretici ve İthalatçının Ayıplı İfa Sebebiyle Seçimlik Haklara İlişkin Sorumluluğu
3.1.1. Seçimlik Hakların Yöneltilebileceği Kişiler
3.1.2. Avrupa'da Ayıplı İfa Sebebiyle Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu Örnekleri
3.1.3. İthalatçı ve Üreticinin Ayıplı Hizmet ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumluluğu
3.1.4. İthalatçı ve Üreticinin İdari Para Cezası Sorumluluğu
SONUÇ

KAYNAKÇA