Bu çalışma, Prof. Dr. Burak Özen'in 2001-2020 yılları arasında yazılmış makale ve tebliğlerinden oluşmaktadır.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

Borçlar Kanunu 386/II Üzerine Düşünceler

Birden Fazla Haksız Zilyedin Sorumluluğu

Sebepsiz Zenginleşme Talebinin Konusu Olarak "Ticari İşletme"

İntifa Hakkı Konusu Taşınmazdan Elde Edilen Doğal Ürünler

MK m. 700 Üzerine Düşünceler-Pay Üzerinde İntifa Hakkı Kurulmasına Bağlı Bazı Sorunlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m. 586 Hükmünün Müteselsil Kefalete İlişkin Getirdiği Düzenleme

Beyaza (Açığa) İmza Sorunu Üzerinde Düşünceler

İntifa Hakkının Kullanılmasının Devri Kavramı ve Bu Kavramın İntifa Hakkının Hacziyle İlişkisi

Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan (Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi

Kira Konusunun Devri

Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması

Kefalet Sözleşmesinde Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinin Kefil Tarafından İfa Edilmesi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefilin Sorumluluğunun Kefalet Sözleşmesine Özgü Sebeplerle Sona Ermesi

Kefalet Sözleşmesinin Türleri

Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması

Kira Konusunun Devri

Tüketici Kredilerinde Kefaletin Geçerlilik Koşulları

Tüketici Kredileri Çerçevesinde Verilen Kişisel Teminatların Geçerliliği

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadının Soyadı

Ayırt Etme Gücü Olmayanlarla İlgili Bazı Hukuki Sorunlar: Hukuki Sorumlulukları, Manevi Tazminat Talepleri

Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkının Kullanılması

Kira Bedeli Artışına İlişkin Sözleşme Şartları ve Sözleşme Uyarınca Gerçekleşen Kira Bedeli Artışının Kira Tespit Davası Sonucunda Gerçekleşen Kira Bedeli Artışından Ayırt Edilmesi

Kredi Açma Sözleşmesinden Kredi Müşterisi Lehine Doğan Hak Üzerinde Tasarruf Edilmesi

Kredi Açma Sözleşmesinin Bu Sözleşme Çerçevesinde Gerçekleştirilen Münferit Kredi İşlemlerinden Ayırt Edilmesi Sorunu

İradeyi Gösteren Fiillerle Kredi Açma Sözleşmesinin Kurulması

Tüketici Kredilerinde Muacceliyet Koşullarının Kefile Etkisi

Elbirliği ile Malik Olanlardan Biri Tarafından Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi

İpotekle Teminat Altına Alınan Alacağın Belirlenmesi

Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yürürlük Hukuku Bakımından Durumunu Ele Alan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 02.12.2015 Tarihli ve E: 2015/6276 K: 2015/16034 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkın Şerhi ve Bu Şerhin Kaldırılması