Prof. Dr. Pierre Tercier ve Prof. Dr. Pascal Pichonnaz tarafından yazılmış olan "Le droit des obligations" başlıklı kitabın 5. baskısını tercüme ederek Türk Hukuku'na uyarlamıştım ve "Borçlar Hukuku, Genel Hükümler" başlıklı kitap 2016 yılında yayınlanmış idi. Aradan geçen süre içinde, Prof. Tercier ve Prof. Pichonnaz aynı eserin 6. basısını hazırladılar ve 2019 yılında yayınladılar; benden de kendileri tarafından yapılan değişiklikleri de ekleyerek "Borçlar Hukuku, Genel Hükümler" kitabının yeni baskısını yapmamı rica ettiler. Kitabın Fransızca orijinalinin 6. baskısına eklenen kısımlar, bu kitabın ilk baskısındaki temel düşünceme, yani kitabın sadece bir tercüme olarak kalmaması, Türk Hukuku'na uyarlanması düşüncesine uygun olarak bu 2. baskıya eklendi. Ayrıca, geçen neredeyse dört senelik süreçte Türk Hukuku'nda - gerek öğretide, gerek Yargıtay Kararları'nda - olan gelişmeler de kitaba dahil edildi.
Murat Develioğlu (Önsözden)
Herkesin bildiği üzere, Türk medeni hukuku ile İsviçre medeni hukuku arasında Atatürk'ün 1923 yılında İsviçre Medeni Kanunu'nu ve İsviçre Borçlar Kanunu'nu resmen kabul etme kararıyla temelleri atılmış olan yoğun ve uzun soluklu bir bağ mevcuttur. Her iki hukuk sistemi de o tarihten beri aralarındaki bağı yitirmeksizin, birbirine paralel bir gelişim göstermiştir. Bu bağ, halen, gerek öğreti, gerekse içtihatlar açısından varlığını sürdürmektedir. Bu şekilde her iki ülkenin hukuk akademisyenlerinin aralarındaki iletişimi korumaları ve sürdürmeleri sağlanmıştır.
Prof. Pascal Pichonnaz / Prof. Pierre Tercier (Önsözden)

Genel İçerik

Genel Kaynakça

§1 Giriş

Bölüm 1
Borçlar Hukukunun Temelleri
§ 2 Şekli Kaynaklar
§ 3 Borç İlişkisi, (Dar Anlamda) Borç ve Alacak
§ 4 Borcun Kaynakları
§ 5 Hukuki İşlem
§ 6 Sözleşme
§ 7 Diğer Bazı Temel Kavramlar

Bölüm 2
Taraflar ve Temsilcileri
§ 8 Taraflar (özet)
§ 9 Temsil

Bölüm 3
Sözleşmenin Kuruluşu
§ 10 Sistem
§ 11 İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu
§ 12 Sözleşme Görüşmeleri
§ 13 Sözleşmenin Şekli
§ 14 Sözleşmenin Konusu
§ 15 İrade Bozuklukları
§ 16 Katılmalı Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları
§ 17 Bazı Özel Sözleşme Tipleri

Bölüm 4
Borçların İfası
§ 18 Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması ve Uyarlanması
§ 19 Edimin İçeriği
§ 20 Edimi İfa Tarzı
§ 21 Para Borcu

Bölüm 5
Borçların İfa Edilmemesi
§ 22 Sistem
§ 23 Cebri İcra
§ 24 Sözleşmesel Sorumluluk
§ 25 Borçlunun Temerrüdü
§ 26 Özel Teminatlar
§ 27 Alacaklının Ödevlerine Aykırı Davranması (Alacaklı Temerrüdü)

Bölüm 6
Borcun Sona Ermesi
§ 28 Sistem
§ 29 İbra
§ 30 İmkansızlık
§ 31 Takas
§ 32 Zamanaşımı

Bölüm 7
Taraf Çokluğu ve Borcun Üstlenilmesi
§ 33 Borçluların Çokluğu
§ 34 Alacaklıların Çokluğu
§ 35 Alacağın Devri
§ 36 Borcun Üstlenilmesi

Bölüm 8
Kanundan Doğan Borçlar
§ 37 Sebepsiz Zenginleşme
§ 38 Haksız Fiil Sorumluluğu (Genel Değerlendirme)

Madde Endeksi
Kavram Endeksi