Türk hukukunda çeşitli kanunlarda rekabet yasağı ile ilgili birçok hukuki düzenleme yer aldığından, doktrinde, rekabet yasağı ile ilgili çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Özellikle, işçinin rekabet yasağı, ticaret ortaklıklarında rekabet yasağı ve acentelik sonrası rekabet yasağı sözleşmesi gibi konular üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Buna karşılık, bağlı tacir yardımcılarının rekabet yasağı konusu, esasen uygulamada çokça karşılaşılmasına rağmen, bugüne kadar bir monografik eser veya lisansüstü tezine konu olmamıştır. Bu açıdan bakıldığında, "Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı" isimli bu çalışma bir ilk niteliğine sahiptir.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Genel Olarak Rekabet Yasağı
A. Rekabet Kavramı
B. Rekabet Yasağı Kurumu
1. Rekabet Yasağı Kavramı
2. Rekabet Yasağının Düzenlenme Sebepleri
3. Rekabet Yasağına İlişkin Düzenlemelerin Özellikleri
4. Rekabet Yasağı Türleri
a. Kanuni Rekabet Yasağı
b. Sözleşmesel Rekabet Yasağı
5. Rekabet Yasağının Benzer Kurumlarla İlişkisi
a. Haksız Rekabet
b. Rekabet Sınırlandırmaları Hukuku
C. Türk Hukukunda Rekabet Yasağı İle İlgili Düzenlemeler
1. Türk Borçlar Kanunu'ndaki Düzenlemeler
a. İşçinin Rekabet Yasağı
b. Adi Ortaklıkta Rekabet Yasağı
2. Türk Ticaret Kanunu'ndaki Düzenlemeler
a. Acentenin Rekabet Yasağı
b. Ticaret Şirketlerinde Rekabet Yasağı

II. Bağlı Tacir Yardımcıları
A. Bağlı Tacir Yardımcısı Kavramı
B. Bağlı Tacir Yardımcılarının Türk Hukukunda Düzenleniş Şekli
C. Bağlı Tacir Yardımcılığı ve İç İlişki
D. Bağlı Tacir Yardımcısı Türleri
1. Ticari Temsilci
a. Genel Olarak
b. Ticari Temsilcinin Atanması
c. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisi
2. Ticari Vekil
a. Genel Olarak
b. Ticari Vekilin Atanması
c. Ticari Vekilin Temsil Yetkisi
3. Diğer Tacir Yardımcıları
a. Genel Olarak
b. Diğer Tacir Yardımcılarının Atanması
c. Diğer Tacir Yardımcılarının Temsil Yetkisi
4. Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacı
a. Genel Olarak
b. Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacının Atanması
c. Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacının Temsil Yetkisi

III. Bağlı Tacir Yardımcılarının Kanuni Rekabet Yasağı
A. Genel Olarak
B. İç İlişki Kapsamında Rekabet Yasağının Mevcut Olması Durumu
C. Rekabet Yasağına Tabi Olan Kişiler
1. Ticari Temsilci
2. Ticari Vekil
3. Diğer Tacir Yardımcıları
4. Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacı
D. Rekabet Yasağı ile Korunan Kişi
E. Rekabet Yasağı Düzenlemesinin Uygulanma Koşulları
1. Genel Olarak
2. İşletmenin Yaptığı Türden Bir İşin Yapılması
3. İşin Bağlı Tacir Yardımcısı veya Üçüncü Kişinin Hesabına Yapılması
a. Bağlı Tacir Yardımcısı Tarafından Kendi Hesabına Yapılması
b. Üçüncü Kişi Tarafından Bağlı Tacir Yardımcısı Hesabına Yapılması
c. Bağlı Tacir Yardımcısı Tarafından Üçüncü Kişi Hesabına Yapılması
d. Ticaret Şirketlerine Ortak Olunması
4. Tacir Tarafından Rekabete İzin Verilmemiş Olması
F. Rekabet Yasağının Sınırları
1. Yer Bakımından
2. Süre Bakımından
G. Rekabet Yasağına Aykırılığın Sonuçları
1. Genel Olarak
2. Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı
3. İşin Kendi Hesabına Yapılmış Sayılmasını İsteme Hakkı
4. Elde Edilen Menfaatlerin Kendisine Devredilmesini İsteme Hakkı
5. Zamanaşımı
H. Rekabet Yasağına İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

IV. Bağlı Tacir Yardımcılarının Sözleşmesel Rekabet Yasağı
A. Bağlı Tacir Yardımcılığı Devam Ederken Rekabet Yasağı Sözleşmesi
B. Bağlı Tacir Yardımcılığı Sonrası Rekabet Yasağı Sözleşmesi
1. Genel Olarak
2. Bağlı Tacir Yardımcılığı Sonrası İç İlişkinin Devam Etmesi Durumu
3. Bağlı Tacir Yardımcılığı Sonrası İç İlişkinin Sona Ermesi Durumu
a. Genel Olarak
b. Sona Eren İç İlişkinin Hizmet Sözleşmesi Olması Durumu
c. Sona Eren İç İlişkinin Hizmet Sözleşmesi Olmaması Durumu
4. Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları
a. Genel Olarak
b. Aynen İfayı İsteme
c. Zararın Giderilmesini İsteme
d. Ceza Koşulu Gereği Ceza Ödenmesini İsteme
5. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Açısından Düzenleme Önerimiz

SONUÇ
KAYNAKÇA