Anonim şirketin sona ermesi, doğrudan doğruya ortadan kalkması gibi bir sonuç yaratmaz. Kural olarak, sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle birlikte anonim şirketler tasfiye sürecine girerler. Anonim şirketlerin bu şekilde tasfiye haline girmesine vesile olan "sona erme" olgusu, öğretide genel olarak kabul gören tasnife göre, "infisah (dağılma)" ve "fesih (dağıtma)" şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. "Fesih (dağıtma)", "yasada yetkilendirilmiş herhangi bir organ veya kurumun, kanunda öngörüldüğü şekilde "şirketin sona ermesine" dönük irade ortaya koyması sonucunda anonim şirketin sona ermesi demektir. Buna karşılık "infisah (dağılma)", "yasa tarafından ortaya konmuş olan belli olguların gerçekleşmesi halinde herhangi bir iradenin karar almasına veya herhangi bir kurum veya organın girişimde bulunmasına gerek olmaksızın anonim şirketin kendiliğinden sona ermesi" anlamına gelmektedir. Bu tanım, teorik bir dayanak sunmak ve sınırlar belirlemek suretiyle üzerinde bilimsel çalışma yapılabilecek bir alan sağlamaktadır. "Anonim şirketlerin infisahı" kurumunun, "feshi" kurumundan bağımsız olarak tek başına derinlemesine tartışılması, teorik olarak hatalı ve gerçek anlamda anlaşılmasını temin yönünden yetersiz olacaktır. Aralarındaki farklılık ve benzerlikler ile olgunun niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan müracaat zorunluluğu veya ihtiyacı sebepleriyle "anonim şirketlerin fesih sebepleri" bahsinin de genel olarak bilinmesi gerekmektedir. Nihayet infisahın hüküm ve sonuçları kapsamında, "tasfiye" ve "tasfiyesiz sona erme" konularına temas edilmelidir.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
FESİH VE İNFİSAH KAVRAMLARI VE BUNLARIN ŞİRKETLER HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI
1. SONA ERME, FESİH VE İNFİSAH KAVRAMLARI
1.1. Genel Olarak Sona Erme, Fesih ve İnfisah Kavramları
1.2. TBK'da ve Özelikle TTK'da Sona Erme, Fesih ve İnfisah Kavramlarının Kullanımı
2. BORÇLAR HUKUKU BAKIMINDAN BORCUN VE ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
2.1. Borçlar Hukuku Bakımından Genel Olarak Borç ve Borcun Sona Ermesi
2.2. TBK Kapsamında Adi Şirketin Sona Ermesi
3. GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİ
3.1. Şahıs-Sermaye Şirketleri Ayrımı ve Temel İlkeler
3.2. Şahıs Şirketlerinin Sona Ermesi
3.3. Sermaye Şirketlerinin Sona Ermesi
3.3.1. Anonim Şirketlerinin Sona Erme Halleri
3.3.1.1. Anonim Şirketlerin Fesih Halleri
3.3.1.1.1. Ortakların İradelerinden Doğan Fesih Halleri
3.3.1.1.1.1. Genel Kurulca Fesih
3.3.1.1.1.2. Ortaklıkça Alınan Yapısal Değişiklik Kararlarından Doğan Fesih Halleri
3.3.1.1.1.2.1. Anonim Şirketin Devrolunan Taraf Olarak Birleşmesi
3.3.1.1.1.2.2. Tam Bölünme
3.3.1.1.1.2.3. Anonim Şirketin Ticari İşletmeye Dönüşmesi
3.3.1.1.1.3. Mahkemece Fesih
3.3.1.1.1.3.1. Kuruluşta Kanun ve Esas Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranılması
3.3.1.1.1.3.2. Şirketin Amacının Kanuna ve Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi
3.3.1.1.1.3.3. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde yahut Bu Tür İşlemler İçin Hazırlık Faaliyetlerinde Bulunulması
3.3.1.1.1.3.4. Organ Yokluğu
3.3.1.1.1.3.5. Haklı Sebeple Fesih
3.3.1.1.1.4. Esas Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi
3.3.1.2. Anonim Şirketlerin İnfisah Halleri
3.3.2. Limited Şirketlerin Sona Erme Halleri
3.3.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Sona Erme Halleri

İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE İNFİSAH HALLERİ
1. İŞLETME KONUSUNUN GERÇEKLEŞMESİ VEYA GERÇEKLEŞMESİNİN İMKANSIZ HALE GELMESİ
1.1. Amaç ve İşletme Konusu Kavramları
1.1.1. Amaç
1.1.2. İşletme Konusu
1.2. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi
1.3. İşletme Konusunun Gerçekleşmesinin İmkansız Hale Gelmesi
1.3.1. İmkansızlığın Objektif/Subjektif Bir Nedene Dayanması Bakımından
1.3.1.1. Borcun İfasında Objektif/Subjektif İmkansızlık
1.3.1.2. Anonim Şirketlerde "İşletme Konusunda" Objektif/Subjektif İmkansızlık
1.3.1.2.1. Anonim Şirketlerde İşletme Konusunda Objektif İmkansızlık
1.3.1.2.2. Anonim Şirketlerde İşletme Konusunda Subjektif İmkansızlık
1.3.1.2.3. Anonim Şirketlerde İşletme Konusunda İmkansızlık Objektif veya Subjektif Olabilir
1.3.2. İmkansızlığın Hukuki/Fiili Bir Nedene Dayanması Bakımından
1.3.2.1. İşletme Konusunda Hukuki İmkansızlık
1.3.2.2. İşletme Konusunda Fiili (Maddi) İmkansızlık
1.3.3. İmkansızlığın Geçici/Sürekli (Devamlı) Olması Bakımından
1.3.4. İmkansızlığın Başlangıçta/Sonra Olması Bakımından
1.3.4.1. İşletme Konusunda Başlangıçta İmkansızlık
1.3.4.2. İşletme Konusunda Sonraki İmkansızlık
1.3.5. İmkansızlığın Tam/Kısmi Olması Bakımından
1.3.5.1. İşletme Konusunda Tam İmkansızlık
1.3.5.2. İşletme Konusunda Kısmi İmkansızlık
1.3.6. İmkansızlıktan Ortaklığın Kusurlu Olduğu/Olmadığı Bakımından
2. ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN İNFİSAH SEBEPLERİNDEN BİRİNİN GERÇEKLEŞMESİ
2.1. Esas Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebebinin Sınırları ve Niteliği
2.1.1. Borçlar Hukuku Bakımından
2.1.2. Anonim Şirketler Hukuku Bakımından
2.2. Esas Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebebinin Çeşitleri
2.2.1. Esas Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebebinin Olumlu (Müspet) veya Olumsuz (Menfi) Olması
2.2.2. Esas Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebebinin Tesadüfi Bir Olay Olması
2.2.3. Esas Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebebinin Bir İradeye Bağlı Olması
2.2.3.1. Koşulun Ortaklar Dışında Bir İradeye Bağlı Olması
2.2.3.2. Koşulun Bir Ortağın/Ortakların veya İlgililerin İradesine Bağlı/Bağımlı Olması
2.3. Esas Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebebinin Gerçekleştiğinin Tespiti
3. ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI SÜRENİN, SÜRESİZ HALE GELMEMEK ŞARTIYLA DOLMASI
3.1. Sürenin Mahiyeti
3.2. Anonim Şirketi Belli Bir Süre İle Sınırlamanın Sebepleri
3.3. 6762 Sayılı TTK Dönemi, Yasal Düzenleme ve Tartışmalar
3.3.1. 6762 Sayılı TTK'nın Yasal Düzenlemesi
3.3.2. 6762 Sayılı TTK Dönemi Yargı Kararları
3.3.2.1. Olay
3.3.2.2. Yerel Mahkeme Kararı
3.3.2.3. Yargıtay Kararları
3.3.3. 6762 Sayılı TTK Dönemi Doktrindeki Görüşler
3.3.3.1. Sürenin Sonunda Şirketin İnfisah Edeceği/Etmeyeceği Hususunda
3.3.3.1.1. Sürenin Sonunda Şirketin İnfisah Edeceği Görüşü ve Gerekçeleri
3.3.3.1.1.1. Gerekçe 1: TTK'da Süreleri Dolan Anonim Şirketlere Dair Hüküm Mevcuttur
3.3.3.1.1.2. Gerekçe 2: TTK'da Konuya İlişkin Hükmün Mevcudiyeti Borçlar Kanununa Müracaata Engeldir
3.3.3.1.1.3. Gerekçe 3: Borçlar Kanununun 536'ncı Maddesi Anonim Şirketlerin Niteliğine Uygun Değildir
3.3.3.1.1.4. Gerekçe 4: 6762 Sayılı TTK'nun Öngördüğü İzin Sistemi, Anonim Şirketlerin Süreleri Dolduktan Sonra Faaliyete Devam Yoluyla Süresiz Hale Gelmelerine Uygun Değildir
3.3.3.1.1.5. Gerekçe 5: TTK'ya Kaynaklık Eden Hukuk Sistemleri, Anonim Şirketlerin Süreleri Dolduktan Sonra Faaliyete Devam Yoluyla Süresiz Hale Gelmelerine İzin Vermemektedir
3.3.3.1.2. Sürenin Sonunda Şirketin Genel Kurul Kararıyla Devam Edeceği Görüşü
3.3.3.1.2.1. Gerekçe 1: Süre Sınırı Esas Sözleşme ile Getirilmiş Olduğundan, Şirketin Devamı Ancak Esas Sözleşme Değişikliği ile Mümkün Olabilir
3.3.3.1.2.2. Gerekçe 2: Fesih veya İnfisah Hallerinde Anonim Şirketin Hak Ehliyetinde Bir Değişiklik Olmayacak, Sadece Fiil Ehliyeti Tasfiye Gayesiyle Sınırlanacaktır
3.3.3.1.3. Sürenin Sonunda Şirketin İnfisah Etmeyip, Kendiliğinden Belirsiz Süreli Hale Geleceği Görüşü
3.3.3.1.3.1. Gerekçe 1: 6762 Sayılı TTK'nun 434/1'inci Maddesi Emredici Değildir
3.3.3.1.3.2. Gerekçe 2: 6762 Sayılı TTK'nun 138'inci Maddesiyle Borçlar Kanununun Adi Şirkete İlişkin Hükümleri, (Nitelikleriyle Çelişmedikçe) Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri Haline Getirilmiştir
3.3.3.1.3.3. Gerekçe 3: Adi Şirketlerin "Zımni Devamına" İlişkin Borçlar Kanununun md. 536/II-son Hükmü, Niteliğine Uygun Düştüğünden Anonim Şirketlere de Uygulanacaktır
3.3.3.1.3.4. Gerekçe 4: Anonim Şirketin Devamı Menfaatler Dengesine Uygundur
3.4. Mevcut TTK'nun Kabul Ettiği Düzenleme ve Sonuçları
3.4.1. Süresi Sona Eren ve Faaliyetlerine Devam Etmeyen Anonim Şirketlerin İnfisahı
3.4.2. Süresi Sona Ermekle Birlikte Faaliyetlerine Devam Etmek Suretiyle Belirsiz Süreli Hale Gelen Anonim Şirketlerin Sona Ermesi
4. ANONİM ŞİRKETİN SERMAYESİNİN 2/3'ÜNÜN KAYBEDİLMESİNE RAĞMEN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMIŞ OLMASI
4.1. Zarar, Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Kavramları
4.2. Sermayenin 2/3'ünün Kaybının Tespiti ve Alınması Gereken Tedbirler
4.2.1. Genel Kurulun Toplanması
4.2.2. Genel Kurul Toplantısında Alınması Gereken Kararlar
4.2.2.1. Sermayenin Tamamlanması
4.2.2.2. Kalan Sermaye İle Yetinme
4.3. Anonim Şirketin İnfisahının Tespiti
5. ANONİM ŞİRKETİN İFLASI
5.1. Genel Olarak Anonim Şirketlerin İflası
5.2. İİK Hükümlerine Göre Anonim Şirketlerin İflası
5.2.1. Takipli İflas Yollarıyla Anonim Şirketin İflası
5.2.1.1. Adi İflas Yolu İle İflas (İİK md. 155-166)
5.2.1.2. Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle İflas (İİK 167, 171-176b)
5.2.1.3. Takipli İflas Yollarının Anonim Şirketler Bakımından Değerlendirmesi
5.2.2. Doğrudan Doğruya (Takipsiz) İflas Yoluyla Anonim Şirketin İflası
5.2.2.1. İİK'daki Doğrudan İflas Sebeplerinin Gerçekleşmesi İle Anonim Şirketin İflası
5.2.2.1.1. Malum Bir İkametgahın Olmaması (İİK md. 177/I-1, c. 1)
5.2.2.1.2. Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Kaçması (İİK md. 177/I-1, c. 2)
5.2.2.1.3. Alacaklıların Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunulması veya Buna Teşebbüs Edilmesi (İİK md. 177/I-1, c. 3)
5.2.2.1.4. Haciz Yoluyla Takip Sırasında Malların Saklanması (İİK md. 177/I-1, c. 4)
5.2.2.1.5. Ödemelerin Tatil Edilmiş Olması (İİK md. 177/I-2)
5.2.2.1.6. Teklif Edilen Konkordatonun Tasdik Edilmemesi veya Konkordato Mühletinin Kaldırılması yahut Tamamen Feshi (İİK md. 177/I-3)
5.2.2.1.7. İlama Dayanan Alacağın, İcra Emri İle İstendiği Halde Ödenmemesi (İİK md. 177/I-4, md. 37)
5.2.2.1.8. Borçlunun Aciz Halini Bildirerek Yaptığı Talep Sonucu Doğrudan Doğruya İflası (İİK md. 178)
5.2.2.1.8.1. Borçlunun İhtiyari Başvurusu Sonucu İflas (İİK md. 178/I)
5.2.2.2. İİK md. 179 ve TTK md. 376/III Uyarınca Anonim Şirketin Borca Batık Olması
5.2.2.2.1. Anonim Şirketin Borca Batıklık Bildirimi Görev ve Yetkisi
5.2.2.2.1.1. Anonim Şirketin Borca Batıklık Halini Mahkemeye Bildirmeye Görevli ve İflas İstemeye Yetkili Olanlar
5.2.2.2.1.1.1. Yönetim Kurulu
5.2.2.2.1.1.2. Tasfiye Memurları
5.2.2.2.1.2. Anonim Şirketin Borca Batıklık Halini Mahkemeye Bildirmeye ve İflas İstemeye Yetkili Olanlar
5.2.2.2.1.2.1. Alacaklılar
5.2.2.2.1.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu
5.2.2.2.2. Borca Batıklık Bildiriminin Hukuki Niteliği, Geri Alınıp Alınamayacağı ve Süresi
5.2.2.2.2.1. Borca Batıklık Bildiriminin Hukuki Niteliği
5.2.2.2.2.2. Borca Batıklık Bildiriminin Geri Alınıp Alınamayacağı
5.2.2.2.2.3. Borca Batıklık Bildiriminin Süresi
5.2.2.2.3. Borca Batıklık Bildiriminin Şekli
5.2.2.2.4. Borca Batıklık Bildirimine Muhatap Olan Mahkemece İnceleme ve Karar
5.2.2.2.5. Sırada Sona Geçme (Sıradan Vazgeçme)
5.2.2.2.6. İflasın Ertelenmesi
5.2.2.2.6.1. İflasın Ertelenmesinin Koşulları
5.2.2.2.6.1.1. Şekli Koşullar
5.2.2.2.6.1.2. Esasa İlişkin Koşullar
5.2.2.2.6.1.3. OHAL KHK'sı ile Öngörülen İflasın Ertelemesi Yasağı
5.2.2.2.6.2. İflasın Ertelenmesi Kararı ve Etkileri
5.2.2.2.6.2.1. OHAL KHK'larının İflasın Ertelemesi Tedbirlerine Etkileri
5.2.2.2.6.3. Nihai Hüküm; İflas, Erteleme Kararının Kaldırılması veya İflas Talebinin Reddi
5.2.2.2.7. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
5.2.2.2.7.1. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Kurumu ve Süreci
5.2.2.2.7.2. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Kurumu ile İflasın Ertelenmesi Kurumu Arasındaki İlişki
5.3. Özel Nitelikli Anonim Şirket Olan Bankaların İflası
5.4. İflasın Kaldırılması
6. ANONİM ŞİRKETİN TÜRK VATANDAŞLIĞINI YİTİRMESİ
6.1. Anonim Şirketlerde Tabiiyetin Belirlenmesi
6.2. Anonim Şirketlerin Türk Tabiiyetinden Çıkmaları Sorunu
6.2.1. Anonim Şirketin Türk Tabiiyetinden Çıkması
6.2.2. Anonim Şirketin Merkezini Yurt Dışına Kaçırması
7. ANONİM ŞİRKETİN KAMU KURULUŞU TARAFINDAN DEVRALINMASI
8. ANONİM ŞİRKETİN TÜM PAYLARI İKTİSABI
9. 6102 SAYILI TTK'NA ASGARİ SERMAYE BAKIMINDAN UYUM SAĞLANMAMASI SEBEBİYLE İNFİSAH

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE İNFİSAHIN TESPİTİ VE SONUÇLARI
1. ANONİM ŞİRKETİN İNFİSAHININ GERÇEKLEŞMESİ VE BUNUN TESPİTİ
1.1. Anonim Şirketin İnfisahı Zamanı
1.2. Anonim Şirketin İnfisah Ettiğinin Tespiti
2. İNFİSAHIN NETİCESİ OLARAK ŞİRKETİN TASFİYE HALİNE GİRMESİ
2.1. İnfisahın Tescil ve İlanı
2.2. Anonim Şirketin Amacında, Ünvanında ve Organların Yetki ve Görevlerinde Meydana Gelen Değişiklik
2.2.1. Tasfiyenin Anonim Şirketin Amacında ve Ünvanında Meydana Getirdiği Değişiklik
2.2.2. Tasfiyenin Anonim Şirketin Organlarının Yetki ve Görevlerinde Meydana Getirdiği Değişiklik
2.2.2.1. Tasfiyenin Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevlerinde Meydana Getirdiği Değişiklik
2.2.2.2. Tasfiyenin Genel Kurulun Yetki ve Görevlerinde Meydana Getirdiği Değişiklik
2.3. Anonim Şirketin Tasfiye Süreci
2.3.1. Tasfiye Memurlarının Nitelikleri, Atanması ve Azli, Görev ve Yetkileri
2.3.1.1. Tasfiye Memurlarının Nitelikleri
2.3.1.2. Tasfiye Memurlarının Atanması ve Azli
2.3.1.2.1. Tasfiye Memurlarının Esas Sözleşmeyle Atanması
2.3.1.2.2. Tasfiye Memurlarının Genel Kurulca Atanması ve Azli
2.3.1.2.3. Tasfiye Memurlarının Mahkemece Atanması ve Azli
2.3.1.2.4. Tasfiye İşlemlerinin Yönetim Kurulunca İcrası (Yasal Olarak Görev Yüklenme)
2.3.1.3. Tasfiye Memurlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları
2.3.2. Tasfiye İşleri
2.3.2.1. İlk Envanter ve Bilanço
2.3.2.2. Alacaklıların Çağırılması ve Korunması
2.3.2.3. Diğer Tasfiye İşleri, Sınırı ve Süreç
2.3.2.3.1. Borca Batıklık Sebebiyle İflas Bildirimi Yapılması
2.3.2.3.2. Süregelen İşlerin Tamamlanması
2.3.2.3.3. Tasfiye Gerektirmedikçe Yeni İş Yapma Yasağı
2.3.2.3.4. Aktiflerin Paraya Çevrilmesi
2.3.2.3.5. Ödenmemiş Pay Bedellerinin İstenmesi
2.3.2.3.6. Borçların Ödenmesi
2.3.2.3.7. Tasfiye Sonucu Dağıtma
2.3.2.3.8. Şirketin Ticaret Sicilinden Kaydının Silinmesi
2.3.2.4. Ek Tasfiye (İhya)
2.3.2.5. Tasfiyeden Dönme
3. TASFİYESİZ İNFİSAH
4. TTK'NUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN HIZLANDIRILMIŞ TASFİYESİ VE TASFİYESİZ TERKİNİ
4.1. Genel Olarak
4.2. Düzenlemenin Kapsamı
4.2.1. 24.06.1995 Tarih ve 559 Sayılı KHK Gereğince, Sermayelerini Öngörülen Tutarlara Çıkarmamış Anonim Şirketler İle Limited Şirketler (TTK Geçici Madde 7/1-a)
4.2.2. 01.07.2015 Tarihine Kadar Münfesih Olan Anonim ve Limited Şirketler (TTK Geçici Madde 7/1-b)
4.2.3. Kooperatifler Kanunu Hükümlerine Göre Herhangi Bir Nedenle Dağılmış Olan Kooperatifler (TTK Geçici Madde 7/1-c)
4.2.4. Son Beş Yıla Ait Olağan Genel Kurul Toplantıları Yapılamayan Anonim Şirketler İle Kooperatifler (TTK Geçici Madde 7/1--)
4.2.5. TTK'nun Yürürlüğe Girdiği 01.07.2012 Tarihinden Önce Başlanmış Olan Tasfiye İşlemleri, Bilançoları Genel Kurula Tevdi Edilemediği İçin Sonuçlandırılamayan Şirket ve Kooperatifler (TTK Geçici Madde 7/1-e,10)
4.2.6. Adreslerinin ve Durumlarının Tespit Edilememesi Nedeniyle İlgili Odadaki Üyelikleri Askıya Alınan ve Sicil Kaydı Silinmek Üzere Müdürlüklere Bildirilen Şirketler ve Kooperatifler (GTB Tebliği Madde 5/1-d)
4.3. Hızlandırılmış Tasfiye Süreci
4.3.1. Ticaret Sicil Müdürlüğünce İhtar ve İlan Yapılması
4.3.2. Tasfiye Memurlarının Atanması
4.3.3. Alacaklılara ve Şirket Yekililerine Çağrı Yapılması
4.3.4. Bilanço Düzenlenmesi ve Borca Batıklığın Tespiti
4.3.5. Tasfiyenin İcrası ve Ticaret Sicilinin Terkini
4.4. Tasfiyesiz Terkin
4.5. TTK Geçici Madde 7 Bakımından Ek Tasfiye

SONUÇ
KAYNAKÇA