Eserde borçlar hukuku çerçevesinde kesin hükümsüzlük yaptırımının hukuki sonuçlarının, amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daraltılması konusu incelenmiş ve ilk bölümde bu yöntemin doktrinde yer alan esnek hükümsüzlük ve kendine özgü geçersizlik görüşleri ile bağlantısı araştırılmıştır. İkinci bölümde hükmün amaca uygun sınırlanmasının hukuki dayanağı incelenmiş ve bu yöntemin doğrudan Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesine dayandırılıp dayandırılamayacağı değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde öncelikle genel hatları ile sözleşmenin geçerlilik unsurlarına değinilmiş ve ardından geçersizlik hallerine uygulanacak kesin hükümsüzlük yaptırımının amaca uygun sınırlamaya (teleolojik redüksiyon) tabi tutulup tutulamayacağı incelenmiş ve sonuç olarak yeni bir hükümsüzlük türü yaratılmaksızın da, hükmün anlam ve amacı doğrultusunda, hakimin hükümde yer alan örtülü boşluğu amaca uygun sınırlayarak, somut olaya kesin hükümsüzlüğün katı sonuçlarını uygulamayabileceği tespit edilmiştir.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki İşlem ve Sözleşme Özgürlüğü
A. Hukuki İşlem
1. Kavram
2. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları
a. Genel Olarak
b. İrade Beyanı
(1) Kavram
(2) Unsurları
B. İrade Özerkliği, Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları
1. Kavramların Tanım ve Özellikleri
2. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları
C. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Hükümsüzlük Kavramı ve Çeşitleri
1. Kavram
2. Çeşitleri
a. Klasik Hükümsüzlük Teorisi
b. Modern Hükümsüzlük Teorisi

İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Amaca Uygun Sınırlanması
(Teleolojik Redüksiyon)
A. Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yönteminin Açıklanması
1. Kanun Boşluğu Kavramı ve Boşluk Çeşitleri
2. Kanun Boşluklarının Doldurulması
a. Genel Olarak
b. Örtülü Boşlukların Doldurulması Hakkındaki Tespitler
3. Özellikle Örtülü Boşluğun Doldurulması
a. Genel Olarak
b. Amaca Uygun Sınırlamada (Teleolojik Redüksiyon) Hakimin Bağlı Olduğu İlkeler ve Sınırlar
B. Amaca Uygun Sınırlama ve Hakkın Kötüye Kullanımı Arasındaki İlişki
C. Amaca Uygun Sınırlama ve Çevirme (Tahvil) Arasındaki İlişki
1. Kavram ve Hukuki Nitelik
2. Koşullar
D. Amaca Uygun Sınırlama ve Tasdik (Onama) Arasındaki İlişki
1. Genel Olarak
2. Hukuki Sonuçları
E. Amaca Uygun Sınırlama ve İfa Yolu ile Düzelme (Heilung) Arasındaki İlişki
F. Ara Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Hükümsüzlük Yaptırımında
Amaca Uygun Sınırlama
A. Genel Olarak
B. Kesin Hükümsüzlük Hallerinin Kapsamı
1. Genel Olarak
2. TBK md. 27/ I'de Düzenlenen Geçerlilik Şartları
a. 818 Sayılı Borçlar Kanunu md. 19 ve md. 20 ile TBK md. 26 ve md. 27'nin Karşılaştırılması
b. TBK md. 27/ I'de Sayılan Hallerin Amaca Uygun Sınırlama Bakımından Ele Alınması
C. Emredici Hükümlere Aykırılık
1. Emredici Hükümlerin Hukuki Niteliği
2. Emredici Hükümlere Aykırılık Halleri
3. Sözleşmenin İçeriği Kavramının Emredici Hükümler Bakımından Kapsamı
4. Emredici Hükümler Hakkında Yapılan Ayrımlar
a. Genel Olarak
b. Geniş Anlamda Emredici Hükümlere Aykırılık
c. Tek Taraflı- İki Taraflı Emredici Hükümlere Aykırlık
5. Emredici Hükümlere Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım
a. Genel Olarak
b. Yasaklayıcı Hükümlere Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım Hakkındaki Değerlendirmelerimiz
c. Tek Taraflı ve İki Taraflı Emredici Hükümlere Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım
6. Ara Sonuç
D. Amaca Uygun Sınırlamanın Emredici Hükümlerdeki Belli Başlı Görünüm Halleri
1. Genel Olarak
2. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Amaca Uygun Sınırlama
a. Kişilik Hakkı Kavramı
b. Kişilk Hakkının İhlali ve Hukuki Niteliği
c. TMK md. 23 Hükmünün Koruduğu Değerler ve TBK md. 27 ile İlişkisi
d. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Öngörülen Hükümsüzlük Türü Görüşleri
3. Şekle Aykırılık
a. Genel Olarak
b. Kanuni Şekil Şartına Aykırılık
c. İradi Şekil Şartına Aykırılık
4. Sözleşmenin Bir Kısmının Geçersizliği Halinde Amaca Uygun Sınırlama
a. Genel Olarak
b. Kısmi Hükümsüzlüğün Şartları ve Çeşitleri
5. Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi Çerçevesinde Amaca Uygun Sınırlama
a. Genel Olarak
b. Denetim Aşamaları

SONUÇ
KAYNAKÇA