Bu çalışmanın esas amacı, daha önce ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmamış parlamento kararlarını incelemektir. Parlamento kararının bir yasama işlemi olması, anayasal hukukumuz açısından yasama işlemleri alanının da incelenmesini gerektirmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın ilk kısmında teorik ve pratik düzeyde yasama işlemleri alanının oluşturulması çabası yer edinmiştir. Yasama organı, irade açıklamalarını ortaya koymak amacıyla "kanun" ve "parlamento kararı" işlemlerini kullanmaktadır. Ancak bu iki yasama işlemi dışında ne kanun ne de parlamento kararı olarak adlandıramayacağımız işlemler de bulunmaktadır. Yasama organı, parlamento kararları ile genel, kişilik-dışı ve sürekli mahiyette kurallar ihdas etmek yerine, çoğu zaman kendi içyapısı ve çalışma düzenine yönelik işleri belirlemektedir. Bununla birlikte, yasama organının, diğer organlarla ilişkileri çerçevesinde yaptığı işlemler olduğu gibi, hukuki olmaktan ziyade özünü siyasi saikler oluşturan işlemler de bulunmakta ve bunlar kararın konusunu oluşturabilmektedir. (TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
YASAMA İŞLEMLERİ TEORİSİ
I. YASAMA FONKSİYONU
A. YASAMA ORGANI VE FONKSİYONU
B. TÜRK ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN YASAMA FONKSİYONU VE YASAMA YETKİSİNİN TANIMI VE NİTELİĞİ
II. YASAMA İŞLEMİNİN TANIMI
A. İŞLEMİN YASAMA ORGANI TARAFINDAN YAPILMASI
B. İŞLEMİN YASAMA GÖREV VE YETKİSİYLE İLGİLİ OLMASI
C. YASAMA ORGANININ İRADE AÇIKLAMASINDA BULUNMASI
D. İŞLEMİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMASI
III. YASAMA İŞLEMLERİNİN DİĞER İŞLEMLERDEN AYRILMASI
A. YASAMA İŞLEMİ - YARGI İŞLEMİ AYRIMI
B. YASAMA İŞLEMİ - İDARİ İŞLEM AYRIMI
C. PARLAMENTONUN BAZI KURUMLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİMİNE YÖNELİK İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİ SORUNUNUN ÖZEL OLARAK İNCELENMESİ
1. Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi
2. RTÜK Üyelerinin Seçimi Kararı
3. Kamu Başdenetçisi ve Denetçilerin Seçimi
IV. YASAMA İŞLEMİ TÜRLERİ
A. GENEL OLARAK YASAMA İŞLEMİ TÜRLERİ
B. KANUN
1. Genel Olarak
2. Kanun Yapımı Süreci
C. PARLAMENTO KARARLARI
D. "TBMM BAŞKANI KARARI" BİR YASAMA İŞLEMİ OLARAK SAYILABİLİR Mİ?
1. TBMM Başkanı Kararı
2. Değerlendirme
E. "İSİMSİZ/ BİLDİRİCİ/ DİĞER YASAMA İŞLEMLERİ" BİR YASAMA İŞLEMİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?
1. Bildirici Yasama İşlemleri
2. Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
PARLAMENTO KARARLARI
I. GENEL OLARAK PARLAMENTO KARARLARI
A. PARLAMENTO KARARLARINA GİRİŞ
B. PARLAMENTO KARARLARININ TANIMI
C. PARLAMENTO KARARLARININ VARLIK NEDENİ
D. PARLAMENTO KARARININ KANUNDAN AYRILMASI
II. PARLAMENTO KARARLARI İLE DİĞER NORMLAR ARASINDAKİ HİYERARŞİ
A. ANAYASA İLE PARLAMENTO KARARLARI ARASINDAKİ HİYERARŞİ
B. KANUN İLE PARLAMENTO KARARLARI ARASINDAKİ HİYERARŞİ MESELESİ
1. Kanun ile Parlamento Kararları Arasındaki Hiyerarşi Meselesi
2. Kanun ile İçtüzük Normu Arasındaki Hiyerarşi Meselesi
III. PARLAMENTO KARARLARI İLE DÜZENLENMESİ GEREKEN KONULAR
A. GENEL AÇIKLAMALAR
1. Konu Unsuru Açısından Parlamento Kararları
2. "Karar" ile Düzenlenmesi Gereken Konular "Kanun" ile Düzenlenebilir mi?
B. PARLAMENTO KARARLARININ TASNİFİ
1. Parlamentonun Kendi İç Yapısına ve Çalışma Düzenine İlişkin Kararları
2. Parlamentonun Yürütme Organı İle İlişkileri Çerçevesinde Aldığı Kararlar
3. Parlamentonun Yargı Organı İle İlişkileri Çerçevesinde Alınan Kararlar
4. Bağımsız Kurumların Başkan ve Üyelerinin Seçilmesine Dair Karar
5. Sui Generis Parlamento Kararları
IV. PARLAMENTO KARARLARININ USUL VE ŞEKİL UNSURU
A. GENEL AÇIKLAMALAR
B. PARLAMENTO KARARLARININ GENEL YAPILIŞ USULÜ
1. Tezkere, Önerge veya Önerilerin Meclis Başkanlığına Verilmesi
2. TBMM Genel Kurulu Görüşmeleri
3. İlgili Tezkere, Önerge veya Önerinin Oylanması ve Kabul Edilmesi
C. YAPILIŞ USULÜNDE KOMİSYON AŞAMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ PARLAMENTO KARARLARI
V. PARLAMENTO KARARLARININ YAYIMLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
VI. PARLAMENTO KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ
A. YARGISAL DENETİMİ MÜMKÜN PARLAMENTO KARARLARI
1. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı
2. Milletvekilliğinin Düşmesi Kararları
3. TBMM İçtüzüğü
B. YARGISAL DENETİMİ TARTIŞMALI PARLAMENTO KARARLARI: "EYLEMLİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ" NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR
1. Genel Olarak Eylemli İçtüzük Değişikliği
2. Eylemli İçtüzük Değişikliği ile İlgili Örnekler
C. PARLAMENTO KARARLARININ YARGISAL DENETİM DIŞI BIRAKILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
D. PARLAMENTONUN BAZI KURUMLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİMİNE YÖNELİK İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİ SORUNUNUN ÖZEL OLARAK İNCELENMESİ

SONUÇ
KAYNAKÇA