En önemli ifa engellerinden biri olan imkansızlığın yaratması gereken hukuki sonuçlar, Roma hukuku döneminden günümüze değin kanun koyucuları, uygulamayı ve öğretiyi meşgul etmiştir. Ancak bu konu üzerinde bugün hala bir mutabakata varılamamıştır. İmkansızlık kavramı ve imkansızlığın yaratacağı hukuki sonuçlar çeşitli hukuk sistemlerinde farklı farklı ele alındığı gibi, belirli bir hukuk sisteminde dahi bu kavram ve yaratması gereken hukuki sonuçlar üzerinde tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Edimin tamamı bakımından söz konusu olan imkansızlığa ilişkin tartışmalar, edimin yalnızca bir kısmı bakımından söz konusu olan imkansızlık bakımından da mevcuttur. Ancak Türk hukukunda başlı başına kısmi imkansızlığı ele alan monografik bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Yine öğretimizde tam imkansızlık hakkında pek çok teori geliştirilmesine rağmen, bu teoriler, kısmi imkansızlığa uygulanmamış ve bu teorilerin kısmi imkansızlık üzerindeki etkileri incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı da, kısmi imkansızlığı yeknesak ve ayrıntılı bir biçimde ele almak ve bugüne kadar tam imkansızlık bakımından geliştirilen teorilerin kısmi imkansızlığa uygulanabilirliğini incelemektir.(Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
İMKANSIZLIK VE KISMİ İMKANSIZLIK
§ 1. İMKANSIZLIK KAVRAMI VE İMKANSIZLIĞIN DAYANDIĞI SEBEPLER
I. GENEL OLARAK İMKANSIZLIK KAVRAMI
II. İMKANSIZLIK BAKIMINDAN TEMEL KAVRAMLAR
A. Edim
C. Sözleşmenin Amacı
III. İMKANSIZLIĞIN DAYANDIĞI SEBEPLER
A. Mantıki İmkansızlık
B. Hukuki İmkansızlık
C. Fiili İmkansızlık
D. Manevi İmkansızlık
E. Ekonomik İmkansızlık
F. Değerlendirme
§ 2. İFA ENGELLERİ VE İMKANSIZLIĞIN İFA ENGELLERİ ARASINDAKİ YERİ
I. İFA ENGELLERİ
A. Genel Olarak İfa Engelleri Kavramı
B. İfa Engellerinin Türleri
C. İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar
II. İMKANSIZLIĞIN İFA ENGELLERİ ARASINDAKİ YERİ
§ 3. İMKANSIZLIĞIN TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK
II. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIK - SONRAKİ İMKANSIZLIK
A. Başlangıçtaki ve Sonraki İmkansızlık Ayırımını Yaparken Karşılaşılan Güçlükler
III. OBJEKTİF İMKANSIZLIK - SÜBJEKTİF İMKANSIZLIK
A. Ayırımın Ölçüsü
B. Subjektif İmkansızlık Kavramının Yerindeliği Sorunu
C. Subjektif ve Objektif İmkansızlık Ayırımının Yersizliği
IV. SÜREKLİ İMKANSIZLIK - GEÇİCİ İMKANSIZLIK
A. Sürekli Olduğu Varsayılan Geçici İmkansızlık Halleri
B. Kesin Vadeli Sözleşmelerdeki Durum
C. Sürekli Borç İlişkilerindeki Durum
V. BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU İMKANSIZLIK -BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI İMKANSIZLIK
A. Başlangıçtaki İmkansızlık Bakımından
B. Sonraki İmkansızlık Bakımından
VI. ALACAKLININ SORUMLU OLDUĞU İMKANSIZLIK - ALACAKLININ SORUMLU OLMADIĞI İMKANSIZLIK
B. Sonraki İmkansızlık Bakımından
VII. TAM İMKANSIZLIK - KISMİ İMKANSIZLIK
§ 4. KISMİ İMKANSIZLIK KAVRAMI VE KISMİ İMKANSIZLIK BAKIMINDAN TEMEL KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK KISMİ İMKANSIZLIK KAVRAMI
II. KISMİ İMKANSIZLIK BAKIMINDAN TEMEL KAVRAMLAR
A. Genel Olarak
B. Bölünebilen Edim
C. Kısmi İfa

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIK
§ 5. BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIK KAVRAMI
I. BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIK
A. Genel Olarak
B. Başlangıçtaki Kısmi İmkansızlığa İlişkin TBK m. 27/2'nin Uygulanma Koşulları
C. Başlangıçtaki Kısmi İmkansızlık Kavramı
§ 6. BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI
I. GENEL OLARAK
II. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Kanunların Emredici Hükümlerine Aykırılık
B. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Ahlaka Aykırılık
C. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Temel Hatası
D. Başlangıçtaki İmkansızlık ve İfa Modalitelerine Aykırılık
E. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu
F. Başlangıçtaki İmkansızlık ve İfa Yerini Tutan Edim
G. Başlangıçtaki İmkansızlık ve İfaya Yönelik Edim
H. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Edimi Değiştirme Yetkisi
I. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Aliud İfa
J. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Ümit Edilen Şey ya da Hakların Satışı
K. Başlangıçtaki İmkansızlık ve Ümit (Umut) Satışı
III. BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Başlangıçtaki Kısmi İmkansızlık ve Sonraki Kısmi İmkansızlık
B. Başlangıçtaki Kısmi İmkansızlık ve Seçimlik Edimlerden Bir veya Birkaçının Başlangıçtaki İmkansızlığı
§ 7. BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
I. GENEL OLARAK
II. HÜKÜMSÜZLÜK VE KESİN HÜKÜMSÜZLÜK
III. KESİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜN KISMİLİĞİ
IV. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIĞIN KESİN HÜKÜMSÜZLÜK YAPTIRIMINA BAĞLANMIŞ OLMASI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞLER
V. BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKANSIZLIĞA BAĞLANAN KESİN HÜKÜMSÜZLÜK YAPTIRIMINI AŞMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLER
A. Başlangıçtaki İmkansızlığı Kesin Hükümsüzlük Yaptırımından Kurtarmaya Yönelik Görüşler
B. Başlangıçtaki İmkansızlığa Bağlanan Kesin Hükümsüzlük Yaptırımını Yumuşatmaya Yönelik Görüşler
C. Başlangıçtaki İmkansızlığa İlişkin Görüşleri Değerlendirilmesi
D. Kabul Ettiğimiz Görüş Çerçevesinde Başlangıçtaki Kısmi İmkansızlığın Sonuçları
VI. BAŞLANGIÇTAKİ SUBJEKTİF İMKANSIZLIĞIN YAPTIRIMI
VII. ALMAN HUKUKUNDAKİ DURUM
§ 8. BAŞLANGIÇTAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN İSPATI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIK
§ 9. SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIK KAVRAMI
I. GENEL OLARAK
II. SONRAKİ İMKANSIZLIK
III. SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIK
§ 10. SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI
I. GENEL OLARAK
II. SONRAKİ İMKANSIZLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Sonraki İmkansızlık ve Başlangıçtaki İmkansızlık
B. Sonraki İmkansızlık ve Kanunların Emredici Hükümlerine Aykırılık

C. Sonraki İmkansızlık ve Temerrüt
D. Sonraki İmkansızlık ve Kötü İfa
E. Sonraki İmkansızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü
III. SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Sonraki Kısmi İmkansızlık ve Seçimlik Edimlerden Bir veya Bir Kaçının İmkAnsızlığı
B. Sonraki Kısmi İmkansızlık ve İfa Yeri Yönünden İmkansızlık
C. Sonraki Kısmi İmkansızlık ve İfa Zamanı Yönünden İmkansızlık
D. Sonraki Kısmi İmkansızlık ve Nitelik Yönünden İmkansızlık
§ 11. SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İmkansızlığın Borç İlişkisine Etkisi
C. Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İmkansızlık Halinde Alacaklının Sahip Olduğu Haklar
D. Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki Kısmi İmkansızlığın Yaratacağı Sonuçlar
E. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kısmi İmkansızlık Halinde Karşı Ediminin Durumu
III. BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ KISMİ İMKANSIZLIĞIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Sonraki İmkansızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusursuzluğu
C. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlığın Yarattığı Sonuçlar
D. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki Kısmi İmkansızlığın Yarattığı Sonuçlar
E. Alman Hukukundaki Durum
SONUÇ
KAYNAKÇA