İdare hukuku, kimin hukukunu düzenler ve kimin hukukunu korur? İdare hukuku, idarenin hukuku olarak mı kalmalı yoksa bireyin hukukuna mı dönüşmelidir? Bu sorular, günümüzde idare hukukunun ve idare hukukçularının bir dilemması haline gelmiştir. Bu iki soruya verilecek cevaplar, idare hukuku üzerinde yapılan tartışmaların akıbetini belirleyecektir. Meslek hayatımın ilk günlerinden itibaren, idari otoritenin / kamu gücünün devasa ağırlığı karşısında bireyi merkeze alacak bir anlayışın içselleştirilmesi temel kaygısını taşıdım. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu kaygılarla hazırlanmış ve yukarıda sorulan sorunların çözümüne bir ışık tutmayı, idare hukukunun bireyin hukukuna dönüşmesine mütevazi bir katkı sunmayı amaç edinmiştir. (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ İŞLEMLERDE USUL ve ŞEKİL
I. USUL VE ŞEKİL KARAMLARI
A. ŞEKİL KAVRAMI
B. USUL KAVRAMI
C. USUL - ŞEKİL İLİŞKİSİ
II. USUL VE ŞEKİL KURALLARINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER
A. TÜRK ÖZEL HUKUKUNDA USUL VE ŞEKİL
B. TÜRK KAMU HUKUKUNDA USUL VE ŞEKİL
C. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İDARİ İŞLEMİN OLUŞUMUNDA USUL VE ŞEKİL KURALLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
III. İDARİ İŞLEMLER BAKIMINDAN USUL VE ŞEKİL KURALLARININ ANLAMI
A. USUL VE ŞEKİL KURALLARININ İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ
B. USUL VE ŞEKİL KURALLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ SÜRECİ (USUL)
I. İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ SÜRECİNDE ÖZGÜNLÜK GÖSTEREN USULİ GÜVENCELER
A. ÖN İNCELEME USULÜ
B. DANIŞMA USULÜ
C. ÇELİŞME - KATILMA USULÜ
D. TEKLİF - İNHA USULÜ
II. AMERİKAN İDARİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ SÜRECİ
A. AMERİKAN İDARİ USUL KANUNU'NA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
B. AMERİKAN İDARİ USUL KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN USUL VE ŞEKİL KURALLARI
C. DUE PROCESS OF LAW İLKESİ VE İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ SÜRECİNE ETKİSİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ İŞLEMİN DIŞ DÜNYAYA YANSIMA EVRELERİ (ŞEKİL)
I. İŞLEMİ DOĞURAN İRADENİN AÇIKLANMASINDA ŞEKİL
A. İRADE AÇIKLAMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
B. İRADE AÇIKLANMASINDA GENEL KURAL: YAZILI ŞEKİL
C. İRADE AÇIKLANMASINDA İSTİSNAİ DURUMLAR: YAZILI OLMAYAN ŞEKİL
II. İŞLEMİ YAPAN İDARİ MAKAMIN BELİRTİLMESİ
A. YETKİLİ İDARİ MAKAM VE İMZANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
B. YENİ BİR KAVRAM: ELEKTRONİK İMZA
III. İŞLEMİN GEREKÇESİNİN BELİRTİLMESİ
A. GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ
B. ŞEKİL ŞARTI OLARAK GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN POZİTİF HUKUKTA DÜZENLENİŞİ
C. YARGI ORGANLARININ GEREKÇE YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YAKLAŞIMI
IV. İŞLEME KARŞI BAŞVURU YOLLARININ VE SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ
A. İŞLEM METNİNDE BAŞVURU YOLLARININ GÖSTERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ
B. BAŞVURU YOLLARININ GÖSTERİLMESİ İLKESİNİN POZİTİF HUKUKTA DÜZENLENMESİ
C. YARGI ORGANLARININ ANAYASA M. 40/2'NİN İHLALİ KARŞISINDAKİ TUTUMU
V. İŞLEMİN TAMAMLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
A. İŞLEM METNİNDE TARİHİN BELİRTİLMESİ
B. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
C. İŞLEMİN İLGİLİLERE DUYURULMASI USULÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ İŞLEMİN USUL VE ŞEKİL BAKIMINDAN SAKATLIK HALLERİ VE YAPTIRIMLARI
I. USUL VE ŞEKİL BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIK
A. İDARİ İŞLEMLERİN USUL VE ŞEKİL BAKIMINDAN SAKATLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ
B. USUL VE ŞEKİL SAKATLIĞININ SAPTANMASI
II. USUL VE ŞEKİL BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ
A. USUL VE ŞEKİL SAKATLIĞININ DÜZELTİLMESİ
B. USUL VE ŞEKİL SAKATLIĞININ GİDERİLME HALLERİ
SONUÇ
KAYNAKLAR
KARARLAR