KKTC Sağlık Hukuku adlı bu eserde, KKTC Sağlık Sistemi, Hasta Hakları ve Yükümlülükleri ile Hekim Hakları ve Yükümlülükleri, KKTC mevzuatı çerçevesinde incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, tarihsel süreç içerisinde KKTC Hukuk Sistemini etkisi altında bırakan İngiliz Hukuku ile Türk Hukuk sistemlerindeki benzerlik ve farklılıklardan da bahsedilmiştir. Ayrıca, ayni coğrafi alanda yer alması nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki duruma da değinilmiştir. Gerek KKTC sağlık sisteminin artan talebi karşılayamaması gerekse sağlık hukukuna ilişkin mevzuatın yetersiz oluşu uygulamada birçok uyuşmazlığın meydana gelmesine neden olmaktadır. Eserde, ortaya çıkan bu sorunlarla ilgili olarak verilen mahkeme kararları ile alternatif çözüm yollarına da yer verilmiştir. (Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 15
Birinci Bölüm
KKTC SAĞLIK SİSTEMİ
I. Genel Olarak
II. Sağlık Kuruluşlarının Yapısı ve Örgütlenişi
III. Sağlık Sisteminin Finansmanı
IV. Değerlendirme
İkinci Bölüm
SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN İLİŞKİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. Genel Olarak
II. Değerlendirme
Üçüncü Bölüm
HASTA HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Genel Olarak
II. Hastanın Yükümlülükleri
III. Değerlendirme
Dörüdüncü Bölüm
HEKİM HAKLARI VE YÜKÜMÜLÜLÜKLERİ
I. Genel Olarak
II. Hekim Hakları
III. Hekimin Yükümlülükleri
IV. Değerlendirme
SONUÇ
KAYNAKÇA
ÖRNEK MAHKEME KARARLARI