Kamu görevlisi kavramı ve kamu görevlilerinin statüleri güncelliğini koruyan bir tartışma alanıdır. Çalışmada öncelikle kamu personeline ilişkin kavramların tarihsel gelişimi incelenmiş ve bu bağlamda kamu görevlisi kavramı üzerinde tartışmaların yoğunlaşmasının nedenleri araştırılmıştır. Bunu takiben kavram Anayasa'nın 128. maddesiyle birlikte ele alınmıştır. Bu doğrultuda madde metninden yola çıkılarak kavrama ilişkin ölçütler geliştirilmiş ve Anayasa'nın ilgili diğer maddeleri de dikkate alınarak kamu görevlilerine ilişkin anayasal ilkeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ölçütlere ve ilkelere yüklenilen anlam araştırılırken Anayasa Mahkemesi kararları temel kaynağı oluşturmuştur. İkinci bölümde ise farklı statülerde istihdam edilen personelin hukuki statüleri ve 128. madde karşısındaki durumları incelenmiştir. (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ
Kamu Görevlisi Kavramı
1. TANIM VE KAVRAMSAL İNCELEME
1.1. 1982 Anayasası Öncesi
1.2. 1982 Anayasası Sonrası
2. ÖLÇÜTLER
2.1. Organ Ölçütü
2.2. Görev Ölçütü
2.3. Statünün Esaslı Unsurlarının Kanunla Düzenlenmesi Ölçütü
Kamu Görevlisi Kavramının Somutlaştırılması
3. STATÜTER PERSONEL
3.1. Devlet Memurları
3.2. Subaylar ve Astsubaylar
3.3. Hakimler ve Savcılar
3.4. Öğretim Elemanları
4. HUKUKİ DURUMU TARTIŞMALI PERSONEL
4.1. Sözleşmeli Personel
4.2. Kapsam Dışı Personel
SONUÇ
KAYNAKÇA
ÖZET