Manevi zarar ve bu zararın tazmin edilmesi, birden çok çözümün hukuken kabul edilebilirliğinin mümkün olduğu bir alandır. Öyle ki, bir tazminat türü olarak manevi tazminat miktarının hesaplanabilir kılınmasının olanaklı olup olmadığı, hâkimin manevi tazminatı takdir etmesinin hangi aşamada gerçekleşeceği, hangi yöntemlerin bir miktar paraya alternatif oluşturabilecek manevi tazminat türü olarak nitelendirilebileceği konularında ileri sürülen düşünceler oldukça çeşitlidir. Manevi zararı tazmin biçimleri ile bunların kapsamının manevi tazminata yüklenecek anlama göre şekillenmesi, bu alanda araştırma yapılmasını güçleştiren nedenlerden biridir. Bir diğer zorluk da manevi zararın maddi karşılığının belirlenmesinde yararlanılabilecek ölçütlerin, çoğu durumda somut olayın özelliğine göre değişkenlik gösterebilmesidir ki bu, manevi tazminatın nesnel olarak belirlenmesine yönelik amacın gerçekleşmesine engel olabilir. Bu zorluklara rağmen, asgari düzeyde de olsa, manevi tazminat alanında bir objektivitenin sağlanabilmesi, her şeyden önce hukuk güvenliğine ilişkin kaygıların giderilmesine hizmet edecektir. ( Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I. Konunun Önemi
II. Konunun Sınırlandırılması
III. Plan
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİĞİN KORUNMASINA VE MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI
A. Kişilik Hakkı Kavramı
B. Kişilik Hakkının Nitelikleri
C. Kişilik Hakkını Oluşturan Başlıca Değerler
II. KİŞİLİK HAKKININ KORUMA ALANININ BELİRLENMESİ
A. Alman Hukuku'nda Kişiliğin Korunması Sistemi
B. Türk ve İsviçre Hukuklarındaki Durum
III. MANEVİ TAZMİNATA DAİR TEMEL KAVRAMLAR VE MANEVİ TAZMİNATIN KAPSAMI
A. Manevi Zarar Kavramı
B. Manevi Tazminatın Amacı ve Fonksiyonu Hakkındaki Görüşler
C. Manevi Tazminatın Özellikleri
D. Maddi ve Manevi Tazminat Arasındaki İlişki
E. Tazminatın Türünün Belirlenmesi
İKİNCİ BÖLÜM
MANEVİ TAZMİNATIN PARA BİÇİMİNDE BELİRLENMESİ
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ
A. Hakkaniyete Uygun Karar Verme Yükümlülüğü
B. Takdir Yetkisinin Sınırları
V. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
A. Genel Olarak
B. Tazminat Miktarının Hesaplanması
C. Tazminatın Takdir Edilmesi
D. Uygun Manevi Tazminat Seviyesi
E. Manevi Zararın Gelecekteki Seyri
VI. MANEVİ TAZMİNATIN PARA BİÇİMİNDE BELİRLENMESİNDE KARŞILAŞILABİLECEK BAŞKACA SORUNLAR
A. Parayla Tazmin Türleri
B. Tazminat Miktarının Belirleneceği Tarih
C. Manevi Tazminat Faizi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARA DIŞINDA HÜKMEDİLEBİLECEK MANEVİ TAZMİNAT TÜRLERİ
VII. PARAYLA TAZMİN YERİNE VEYA ONUNLA BİRLİKTE HÜKMEDİLEBİLMESİ
A. Türk Medeni Kanun'daki Düzenleme ile Türk Borçlar Kanunu'ndaki Düzenlemenin Karşılaştırılması
B. Kusur Koşulunun Gerekip Gerekmediği Sorunu
C. Para Dışında Hükmedilebilecek Manevi Tazminat Türleri
D. Manevi Tazminatın Karma Biçimde Belirlenmesi
SONUÇ
KAYNAKÇA