Kitabın on üçüncü baskısının tükenmiş olması, yeni baskı yapılmasını gerekli kılmıştır. Yeni baskının hazırlanmasında özellikle çok önemli ve yeni iki konu ele alınmıştır. 2013 tarihli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"da yapılan değişiklikler nedeniyle, sigorta sözleşmesine etkileri incelenmeye devam edilmiştir. Sigortacılık Kanunu'nun Acenteleri düzenleyen 23. maddesinin 10. fıkrasında 2014'te yapılan değişiklik ve hukuki sonucu açıklanmıştır. Sigorta aracıları konusunda, 2014 tarihli "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği" hükümleri incelenmiş, AB mevzuatına uygunluğu değerlendirilmiştir. Bunların dışında, sigorta müessesesi ve sözleşmesini ilgilendiren yeni yönetmelikler, sigorta genel şartları işlenmiştir. Sigorta Sözleşmesi Hukuku bölümünde ek açıklamalar yapılmıştır. ( Önsöz'den )

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ
I. SİGORTA
II. SİGORTANIN ÖNEMİ
III. SİGORTA KONUSUNDA ULUSLARARASI KURULUŞLAR
A. Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)
B. Avrupa Sigortalar Komitesi (C.E.A.)
C. Avrupa Birliğinde Sigorta
IV. TARİHÎ GELİŞİM
A. Genel Olarak
B. Türkiye'de
İkinci Bölüm
SİGORTA HUKUKU
I. KONUNUN TAYİNİ
II. KAYNAKLAR
A. Kanunlar
B. Yönetmelikler
C. Sigorta Genel Şartları
D. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin
Üçüncü Bölüm
SİGORTA MÜESSESELERİ HUKUKU
I. SİGORTACILIK YAPAN MÜESSESELER
A. Genel Olarak
B. Türkiye'de
II. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAŞKA KONUDA ÇALIŞAMAMALARI
III. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TACİR SIFATI
IV. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜ
A. Genel Olarak
B. Kontrol Sistemleri
C. Kontrol Kanunları
D. Türkiye'de Sigorta Şirketlerinin Kontrolü
V. SİGORTA DENETİM HUKUKUNUN BAZI EKONOMİK HUKUK ALANLARI İLE İLİŞKİSİ
A. Sigorta Denetim Hukuku ve Bankacılığın Denetimi
B. Sigorta Denetim Hukuku ve Tüketicinin Korunması
C. Sigorta Denetim Hukuku ve Rekabetin Korunması
VI. SİGORTA ARACILARI
A. Genel Olarak
B. Türkiye'de
C. Sigorta Aracılarının Kontrolü
VII. SİGORTACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMLAR
A. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
B. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi:
C. Güvence Hesabı
D. Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme
Dördüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU
I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARİFİ, AKDİ, NEVİLERİ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER
A. Sigorta sözleşmesinin tarifi
B. Sigorta sözleşmesinin akdi
C. Sigorta sözleşmesinin senede bağlanması
D. Özel sözleşme şekilleri
E. Sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümler
F. Sigorta sözleşmesinin yorumu
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMA MECBURİYETİ
A. Sigorta sözleşmesi yapma bakımından
B. Sigorta sözleşmesinin Türkiye'de yapılması mecburiyeti
III. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TASNİFİ
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR ve İLGİLİLER
A. Sigortacı
B. Sigorta ettiren
C. Zarar sigortasında ilgili üçüncü şahıslar
D. D.Sorumluluk Sigortalarında zarar gören üçüncü kişiler
E. Hayat sigortasında ilgili şahıslar
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
A. Anlaşma ile
B. Kanun icabı
C. İdarî tasarruf ile
D. Tek taraflı irade beyanı ile
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ
A. Şeklî (formel) sigorta süresi
B. Maddî (material) sigorta süresi
C. Teknik süre
D. Süreler arasındaki münasebet
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
A. Sigorta ettirenin yükümlülükleri
B. Sigortacının Riziko Taşıma Borcu (Sigorta Himayesi)
VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
IX. SİGORTACININ HALEFİYETİ
A. Halefiyetin şartları
B. Halefiyete müsteniden açılacak dava
C. Sigorta ettirenin halefiyeti ihlâl edici hareketleri

EKLER
EK 1: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ
EK 2: SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
EK 3: SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
EK 4: ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
EK 5: SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK