Elinizdeki çalışma, fikri haklardan eser sahibine ait mali hakların ihlal edilmesi halinde hak sahibinin başvurabileceği hukuki koruma yollarını konu edinmektedir. Şöyle ki, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda sınırlı sayıda sayılan mali haklara tecavüz halinde, hukuk davaları olarak saldırının durdurulması (tecavüzün ref'i) davası (FSEK m. 68); tecavüzün tespiti davası (HMK m. 106); saldırının önlenmesi (tecavüzün men'i) davası (FSEK m. 69); tazminat davası ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye dayanan kazancın devri davası (FSEK m. 70) açılabilir. Davaların kazanılması halinde hükmün ilanı sağlanabilir (FSEK m. 78). Bu şekilde davalar yolu ile kesin hukuki koruma sağlanana dek, geçici hukuki koruma sağlamak amacıyla ihtiyati tedbir talebinde (FSEK m. 77/I), delil tespiti talebinde (HMK m. 400-405) ve gümrüklerde geçici el koyma talebinde (FSEK m. 77/II-III) bulunmak da mümkündür. İşte, tüm bu hususlar ile birlikte zamanaşımı meselesi ve usul hukukuna dair özellikler olarak taraflar, görev ve yetki ile ispat meseleleri de çalışmada kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Bu çerçevede çalışma, durdurma davasında öngörülen üç kata kadar bedel (medeni ceza) talebi başta olmak üzere; medeni ceza talebi, kazancın devri talebi ve tazminat talepleri arasındaki ilişki; lisans alanların bizzat dava açma haklarının bulunup bulunmadığı gibi, öğretide ve yargı içtihatlarında tartışmalı olan ya da belirsizlik taşıyan bir dizi hususa karşılaştırmalı hukuktan da yararlanarak ışık tutmaya çalışmaktadır. ( Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI
I. GENEL BİLGİ
A. Mali Haklar Özelinde Eser Sahibinin Eseri Üzerindeki Haklarının Hukuki Niteliği
B. Alenileşmiş Eserler Bakımından Sınırlı Sayı İlkesi
C. Mali Hakların Sözleşme ve Tasarruflara Konu Olabilmesi
D. Mali Hakların Bağımsızlığı İlkesi
II. MALİ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ
A. İşleme Hakkı
B. Çoğaltma Hakkı
C. Yayma Hakkı
D. Temsil Hakkı
E. Umuma İletim Hakkı
F. Pay ve Takip Hakkı
İkinci Bölüm
MALİ HAKLARA TECAVÜZ
I. KAVRAM
II. HUKUKA AYKIRILIK
III. HUKUKA UYGUNLUK
IV. MALİ HAKLARIN DEVRİ VE RUHSAT
V. KORUMA KAPSAMI
A. Genel Bilgi
B. Korunan Mali Haklar
C. Sözleşme Dışı Sorumluluk
D. Eser Bağlamında Koruma İlkesi
E. Serbest Yararlanma
F. Alıntı Serbestisi
G. İntihal
Üçüncü Bölüm
HUKUK DAVALARI
I. SALDIRININ DURDURULMASI (TECAVÜZÜN REF'İ) DAVASI
A. Kavram
B. Davada Aranan Şartlar
C. Davaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
II. SALDIRININ ÖNLENMESİ (TECAVÜZÜN MEN'İ) DAVASI
A. Kavram
B. Karşılaştırmalı Hukukta Önleme Talebi
C. Davada Aranan Şartlar
D. Davaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
III. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI
A. Genel Bilgi 158
B. Davada Aranan Şartlar
C. Davaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
IV. TAZMİNAT DAVASI
A. Genel Bilgi
B. Davada Aranan Şartlar
C. Zarardan Birden Çok Kişinin Sorumlu Olması
D. Zararın ve Tazminatın Belirlenmesi
E. Geçici Ödemeler
V. KAZANCIN DEVRİ DAVASI
A. Hukuki Nitelik
B. Vekaletsiz İş Görme ve Türleri
C. Davada Aranan Şartlar
D. Davaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
VI. HUKUK DAVALARINA DAİR ÖZELLİKLER
A. Hükmün İlanı
B. Zamanaşımı
Dördüncü Bölüm
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA
I. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ
A. Genel Bilgi
B. Talepte Aranan Şartlar
C. Talep
D. Karşı Tarafın Dinlenmemesi
E. Yaklaşık İspat
F. Teminat Gösterme Zorunluluğu
G. Talebe Bağlanan Hukuki Sonuçlar
II. DELİL TESPİTİ TALEBİ
A. Genel Bilgi
B. Talepte Aranan Şartlar
C. Talebe Bağlanan Hukuki Sonuçlar
III. GÜMRÜKLERDE GEÇİCİ EL KOYMA
A. Genel Bilgi
B. Gümrüklerde Geçici El Koymada Usül
Beşinci Bölüm
USUL HUKUKUNA DAİR ÖZELLİKLER
I. TARAFLAR
A. Davacı
B. Davalı
II. GÖREV VE YETKİ
A. Görevli Mahkeme
B. Yetkili Mahkeme
III. İSPAT
A. Kavram
B. İspat Yükü
C. Fikri Hukukta Karineler
D. Fikri Hukukta Eser Sahibi Lehine İspata Yönelik Başkaca Kolaylıklar
SONUÇ
KAYNAKÇA