2012 yılında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, anonim ortaklıklar hukukuna özgü sorumluluk hukuku ciddi bir reforma uğramıştır. Yönetim kurulu üyelerinin birlikte verdikleri zararlar sebebiyle müteselsil sorumlu olduklarını kabul eden, ancak bireysel indirim sebeplerinin dış ilişkide ileri sürülmesine izin vermeyen mutlak teselsül anlayışı terk edilerek, her sorumlunun bireysel indirim sebeplerini dış ilişkide ileri sürebildiği ve zararın kendisine atfedilebilir kısmından sorumlu olduğu farklılaştırılmış teselsül sistemi benimsenmiştir. Bu eser, hukukumuz açısından yeni bir kavram olan farklılaştırılmış teselsül sistemi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının hangi kurallar çerçevesinde belirleneceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada farklılaştırılmış teselsül ilkesinin kaynağı olan İsviçre hukuku doktrini ve yargı kararlarından da faydalanılmıştır.(Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ
I. Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu
A. Yönetim Kurulu'nun Ortaklıktaki Konumu
B. Yönetim Kurulu'nun Yapısı
C. Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Organ Sıfatı
D. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
II. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
A. Hukuki Sorumluluğun Niteliği
B. Hukuki Sorumluluğun Şartları
C. Hukuki Sorumluluk Halleri
D. Sorumluluk Davasında Taraf Sıfatı
III. Farklılaştırılmış Teselsül
A. Genel Olarak
B. Müteselsil Sorumluluk
C. Farklılaştırılmış Teselsül Konseptinin Gelişmesi
D. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Müteselsil Sorumluluğa Getirdiği Yeni Bakış Açısı
E. Farklılaştırılmış Teselsülün Uygulanması
F. Farklılaştırılmış Teselsül Sisteminde İç İlişki
SONUÇ
KAYNAKÇA