GİRİŞ
Birinci Bölüm
ANTLAŞMA'NIN UYGULAMA ALANI
1. GENEL OLARAK
2. MAL SATIM SÖZLEŞMESİ
2.1. Kavram
2.1.1 Sözleşmenin Tarafları
2.2. Sözleşmenin Konusu
2.2.1 Sözleşmedeki Asli Edim Yükümlülükleri
2.3. Satım Sözleşmesinin Türleri ve Yakınlık Gösteren Bazı Sözleşmeler
3. ANTLAŞMA'DA DÜZENLENMEYEN KONULAR
4. ANTLAŞMA'DAKİ DÜZENLEMELERİNİN YEDEK HÜKÜM NİTELİĞİ
5. UYGULAMA ALANI İLE İLGİLİ KONULABİLECEK ÇEKİNCELER
İkinci Bölüm
İCAP
2. GENEL OLARAK
2.1. Kavram
2.2. İcabın Hukuki Niteliği
2.3. İcabın Şekli
3. İCABIN UNSURLARI
3.1. Genel Olarak
3.2. İrade Beyanı
3.3. Bir veya Birden Çok Belirli Kişiye Yöneltilmesi
3.4. İcapta Bulunanın İcabıyla Bağlı Olma İradesi
3.4.1 Süreli İcap
3.4.2 Süresiz İcap
3.5. İcabın Yeterince Kesin Olması
3.5.1 Malın Belirliliği
3.5.2 Miktarın Açık veya Örtülü Olarak Belirlenmesi ya da Belirlenmesi için Gerekli Düzenlemenin Yapılması
3.5.3 Semenin Açık veya Örtülü Olarak Belirlenmesi ya da Belirlenmesi için Gerekli Düzenlemenin Yapılması
3.6. İcapla İlgili İspat Yükü
4. İCABA DAVET
5. UMUMA YAPILAN İCAP
6. İCABIN HÜKÜM DOĞURMASI
6.1. Genel Olarak
6.2. İcabın Muhataba Varması
7. İCABIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
7.1. Genel Olarak
7.2. İcabın Geri Alınması ve İcaptan Vazgeçme
7.2.1 Genel Olarak
7.2.2 İcabın Geri Alınması (Withdrawal of Offer)
7.2.2.1. İcabın Geri Alma Beyanı
7.2.2.2. Geri Alma Beyanın Şekli
7.2.2.3. Hukuki Sonucu
7.2.3 İcaptan Vazgeçme (Revocation of Offer)
7.2.3.1. İcaptan Vazgeçme Hakkının Kullanımı; Sınırlamalar
7.2.3.2. İcaptan Vazgeçme Beyanı
7.2.3.3. İcaptan Vazgeçme Beyanının Şekli
7.2.3.4. İspat Yükü
7.2.3.5. Vazgeçilemezliğin Belirtilmesi
7.3. İcapta Öngörülen Sürenin Dolması
7.4. İcabın Reddi
Üçüncü Bölüm
KABUL
3. GENEL OLARAK
3.1. Kavram
3.2. Hukuki Niteliği
4. KABULÜN AÇIKLANMA BİÇİMLERİ
4.1. Genel Olarak
4.2. Beyan Yolu ile Kabul
4.2.1 Genel Olarak
4.2.2 Sözlü Beyan Yolu ile Kabul
4.2.3 Yazılı Beyan Yolu ile Kabul
4.3. Kabulü İfade Eden Davranış Yolu ile Kabul
4.3.1 Genel Olarak
4.3.2 Kabul Beyanına Denk Düşen Davranış ile Kabul (Edimin Yerine Getirilmesi ile Kabul)
4.4. Susma veya Eylemsizlik Yolu ile Kabul
4.5. Teyit Mektubunun Rolü
5. KABULÜN İCABA UYGUN OLMASI
5.1. Kural
5.2. İstisna
6. KABULÜN HÜKÜM DOĞURMASI
6.1. Genel Olarak
6.2. Kabulün İcapta Bulunana Varması İlkesi
6.2.1 Kural
6.2.2 İstisnalar
6.2.2.1. Fiilî Kabulün Hüküm Doğurması
6.2.2.2. Susma veya Eylemsizlikte Kabulün Hüküm Doğurması
6.3. Kabulün Zamanında Yapılması
6.3.1 Genel Olarak
6.3.2 Kabul İçin Bir Süre Belirlenmesi
6.3.3 Makul Bir Süre
6.3.4 Derhal Kabul (Sözlü İcap İçin Öngörülen Süre)
6.3.5 Kabul Süresinin Hesaplanması
6.4. Gecikmiş Kabul
6.4.1 Genel Olarak
6.4.2 Geç Kabul
6.4.3 İletişimde Gecikme
7. KABULÜN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
7.1. Genel Olarak
7.2. Kabulün Geri Alınması
7.3. Muhatabın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi
7.4. Spekülasyon Tehlikesi
8. KABUL İLE İLGİLİ İSPAT YÜKÜ
9. SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI
SONUÇ
KAYNAKÇA