İÇİNDEKİLER

I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu - Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Önceki Üyelerin İşlemlerini Denetleme Yükümlülüğü

II. Özelleştirme Kapsamına Alınan Bir Anonim Şirkette Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Dışında Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan Genel Müdür Vekili (Genel Müdür Yardımcısı), Mühendisler ve Muhasebe Şeflerinin Ücret ve Sosyal Haklarının Belirlenmesi

III. Televizyon İzleme Araştırma Komitesi'nin Yapısı ve Uygulamalarının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi ve Rekabet Hukukuna Uygun Şekilde Yeninden Yapılandırılması

IV. Yetkili Satıcılar ile Şirket Arasındaki Sözleşmenin Uygulanması

V. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Hakları - Devlet Memurlarının Yönetim Kurulunda Yer alması - Anasözleşme ile Düzenlenen Önalım Hakkı - Genel Kurul Kararlarının Geçerliliği

VI. Çekin Düzenlenmesi - Anonim Şirkette Çek Keşide Etmeye Yekili Kişi

VII. Şirketin Haklı Nedenle Feshi ve Tasfiyesi ile Tasfiye Memurunun Tayini

VIII. Usulüne Uygun Çağrı Yapılmadan Toplanan Genel Kurulun Akıbeti -Süresi Biten Denetçi Tarafından Genel Kurul Toplantıya Çağrılabilir Mi? - Genel Kurul Kararlarından 5 Yıl Sonra Açılan Yokluğun Tespiti Davası

IX. Markada Ayırt Edicilik - Markanın Mutlak ve Nispi Red Nedeleri

X. Teminat Çeki - Ticari Defterlerin Delil Niteliği

XI. Ortaklar Cari Hesabı - Şirketten Olan Alacak için Şirket ile Ortağın Birlikte İcra Yoluyla Takip Edilebilmesi - Müşterek Banka Hesabı

XII. Bononun Bağlayıcı Nitleliği - Anonim Şirkette Kıymetli Evrak Düzenlemeye Yetkili Kişi - Tek Başına İmza Yetkisi

XIII. Eser Kavramı - Telif ve Dava Hakkı Hak Sahibi - İntihal

XIV. Anonim Şirkette Müktesep Hak - Sermaye Artırım Kararının Hukuka Aykırılığı - Hakim Şirket Bağlı Şirket İlişkisinde Kâr Dağıtımı

XV. Distribütörlük Sözleşmesi - Sözleşme Kapsamında Reklam Gideleri Yükümlülüğü - Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi - Haksız Fesihte Talebin Kapsamı

XVI. Limited Şirket Müdürlerinin Şirket Adına Yaptıkları İşlemlerden Sorumluluğu

XVII. Pay Sahipleri Sözleşmesi - İmtiyazlı Pay Sahipleri

XVIII. Eser - Sinema Eseri Üzerindeki Haklar

XIX. Çekte İbraz Süreleri - Çek Üzerinde Tahrifat - Limited Şirkette Müdür Atanması ve Azli