"Milletlerarası ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların hallinde, en çok başvurulan yöntemlerin başında tahkim gelmektedir. Milletlerarası tahkimde görev alan hakemler ve avukatlar tarafından tahkim usûlüne ve delillere ilişkin, milletlerarası tahkim yargılamasına özgü usul ve yöntemler geliştirilmiştir. Milletlerarası tahkimde genel kabul görmüş bu uygulamalar, IBA Kurallarında somutlaşmıştır. İşte bu çalışmanın amacı, milletlerarası tahkim camiası tarafından benimsenen ve IBA Kurallarında somutlaşan uygulamaları incelemektir."
(Önsöz'den)
  BİRİNCİ BÖLÜM: TAHKİM USÛLÜNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

   § 1. Genel Olarak
   § 2. Kıta Avrupası ve Common Law Usûl Hukukunun Karakteristik Özellikleri
   § 3. Milletlerarası Tahkim Usûlünün Globalleşmesi
   § 4. Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukukun Özerkliği
   § 5. Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukukun Tespiti
   § 6. İrade Muhtariyetinin ve Hakemlere Tanınan Takdir Yetkisinin Sınırları

  İKİNCİ BÖLÜM: MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLER

   § 7. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Delillere İlişkin Özel Durumlar
   § 8. Delillerin İkamesine Dair IBA Kuralları
   § 9. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Belge
   § 10. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tanık
   § 11. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Bilirkişi
   § 12. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Keşif

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE İSPAT DURUŞMASI VE DELİLLERİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

   § 13. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Duruşma Yapılması
   § 14. Tanıkların Dinlenmesi
   § 15. Bilirkişilerin Sorgulanması
   § 16. İspat Duruşmalarının İdaresi
   § 17. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Delillerin Kabul Edilebilirliği Ve Değerlendirilmesi