"Tezin Türk Hukuk doktrini bakımından önemli katkı sağlayacağını düşündüğüm araştırma konularından birisi, Türk Medeni Kanunu m. 23 ile Türk Borçlar Kanununun sözleşme özgürlüğünün sınırlanması amacıyla getirdiği 27. madde hükmünün ilişkisinin belirlenmesidir.(...)Yine bu çalışmanın ortaya koyduğu ve gerek doktrin gerekse mahkeme uygulamaları bakımından yararlı olacağını düşündüğüm önemli sonuçlardan birisi Türk Medeni Kanununun 23. maddesinin 1. ve 2 fıkralarının uygulama alanlarını net olarak çizmesidir. (...)Çalışmanın önemli katkı olarak kabulü gereken bir diğer yönü de İsviçre ve Alman Hukuklarının irdelenerek kişilik haklarına aykırı sözleşmelerin tabi olacağı yaptırımın belirlenmesine ilişkin yapılmış değerlendirmelerdir. (...)Çalışma taşıdığı bu özellikler itibariyle sadece genel olarak kişilik haklarına aykırılık taşıyan sözleşmelere ilişkin başvuru kaynağı olmaktan öte, bu konuyla bağlantılı tüm Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerinin yorumunda da yararlanılabilecek bir nitelik taşımaktadır."
(Danışmanın Önsözü'nden)
Birinci Bölüm: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak TBK. m. 27

  A. Sözleşme Özgürlüğü
  B. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme ve Düzenleme Özgürlüğünün Sınırları

İkinci Bölüm: MK. m. 23/II Anlamında Kişi Özgürlüğü ve Bu Özgürlüğün Hukuka ya da Ahlaka Aykırı Olarak Sınırlandırıldığı Haller

  A. Kişiliğin Hukuki İşlemler Karşısında Korunması
  B. Medeni Kanun m. 23 Hükmünün Uygulama Alanı
  C. MK. m. 23 Hükmünün Birinci ve İkinci Fıkrasının Koruduğu Değerlerin Ayırt Edilmesi
  D. MK. m. 23/I Hükmünün Koruduğu Değerler
  E. MK. m. 23/I'de Yer Alan Temel Prensibi Yansıtan Hükümler
  F. MK. m. 23/II Hükmünün Koruduğu Değerler
  G. MK. m. 23/II Hükmü Uygulaması Bakımından Önem Arz Eden Hükümler
  H. MK. m. 23/II Anlamında Kişi Özgürlüğünün Sınırlandırılması
  I. Kişi Özgürlüğünün İhlalinin Somutlaştırılması Bakımından Başvurulabilecek Unsurların Belirlenmesi
  J. Ekonomik Özgürlüğün İhlali Bakımından MK. m. 23/II Hükmünün Somutlaştırılmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

Üçüncü Bölüm: Kişiliğin İhlali Dolayısıyla Uygulanacak Yaptırım

  Aç Genel Olarak
  B. Kişiliğin İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırıma Dair Görüşler
  C. Görüşlerin Değerlendirilmesi