Eldeki çalışmanın konusunu avukatlık sözleşmesinin avukatın azli ile sona erdirilmesi ve özellikle avukatın haksız azlinin neticelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Avukatlık sözleşmesi, vekalet sözleşmesi ile benzerlikler taşımakla birlikte kendine özgü bir sözleşme tipidir, yalnızca bir vekalet sözleşmesi niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek problemlerde kendi niteliğine uygun çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Özellikle avukatın azli neticesinde ortaya çıkan, benzer içeriğe sahip uyuşmazlıklarda Yargıtay'ın birbirinden farklı kararlar vermiş olması ve bu sorunlara ilişkin doktrindeki görüş ayrılıkları uygulamada karışıklıklara neden olmaktadır. Buna bağlı olarak, hem uygulamada üzerinde görüş birliği sağlanamamış hususlara hem de bugüne kadar yeterince incelenmemiş olan sorunlara bir çözüm getirilebilmesi ve yeni bir bakış açısı sunulması amacıyla söz konusu çalışma kaleme alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN İŞ GÖRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DOĞURAN HUKUKİ İLİŞKİ: AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Tanım
B. Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
C. Avukatlık Sözleşmesinin Kuruluşu
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ
A. Genel Olarak
B. İş Görme Edimi: Hukuki Yardım
C. Belirli Bir Meblağ: Ücret
III. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Genel Olarak
B. Avukatın Özen Borcu
C. Sadakat Borcu
D. Sır Saklama Yükümlülüğü
E. Müvekkilin Talimatlarına Uygun Hareket Etme Borcu
F. Yüklenilen İşi Bizzat İfa Etme Yükümlülüğü
G. Alınanları İade Borcu
H. Aydınlatma Yükümlülüğü
I. Hesap Verme Yükümlülüğü

İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ÖZELLİKLE MÜVEKKİLİN AZİL HAKKI
I. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
A. Avukatlık Sözleşmesini Sona Erdiren Nedenler
B. Azil
II. HAKLI NEDENLE AZİL
A. Haklı Neden Kavramı ve Haklı Neden Oluşturan Durumlar
B. Azil Nedeninin Avukata Bildirilmesi
C. Haklı Nedenle Azlin Sonuçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ AZLİN HUKUKİ SONUÇLARI
I. HAKSIZ AZLİN MÜVEKKİLİN BORÇLARINA ETKİSİ
A. Genel olarak
B. Avukatlık ve Vekalet Ücreti Açısından
II. HAKSIZ AZLİN AVUKATIN BORÇLARINA ETKİSİ
A. Avukatın Bilgi ve Hesap Verme Yükümlülüğüne Etkisi
B. Alınanları İade Yükümlülüğüne Etkisi
C. Sadakat ve Özellikle Sır Saklama Yükümlülüğü
III. ÖZEL DURUMLAR
A. Avukatlık Sözleşmesinin Taraflarının Birden Fazla Olması
B. Üçüncü Kişi Yararına Avukatlık Sözleşmesinin Varlığı Halinde
SONUÇ

KAYNAKÇA