Abonelik sözleşmeleri, abonenin bir malı veya hizmeti düzenli aralıklarla yahut sürekli olarak edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Abonelik sözleşmeleri başta elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların giderilmesi olmak üzere; süreli yayınların edinilmesi, elektronik haberleşmeye ilişkin hizmetlerin sağlanması, dijital platformların sağladığı çeşitli hizmetlerden yararlanılması gibi pek çok alanda kullanılır. Abonelik sözleşmelerinin tüketici hukuku perspektifinde ele alındığı bu çalışmada abonelik sözleşmelerinin genel özellikleri, türleri, hukuki niteliği gibi hususlar değerlendirilmiş; abonelik sözleşmelerine uygulanacak düzenlemeler, tarafların hak ve yükümlülükleri ile sözleşmenin sona ermesi halleri incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Abonelik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Unsurları
I. Çalışmanın Kapsamı
II. Tüketici Hukuku Alanında Abonelik Sözleşmelerinin Tarihsel Gelişimi
III. Tanım
IV. Sözleşmenin Tarafları
A. Abone
B. Satıcı veya Sağlayıcı
V. Abonelik Sözleşmesinin Unsurları
A. Konu Unsuru
B. Ücret Unsuru
C. Anlaşma Unsuru

İkinci Bölüm
Abonelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Türleri
I. Abonelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
II. Abonelik Sözleşmesinin Özellikleri
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması
B. Sürekli Borç İlişkisi Olması
C. Bir Malın Devrini veya Bir İş Görme Edimini İçermesi
D. Standart Sözleşme Olması
III. Abonelik Sözleşmesinin Türleri
A. Süresi Bakımından
B. Uygulanacak Düzenlemeler Bakımından
IV. Abonelik Sözleşmesinin Şekli
A. Genel Olarak
B. Abonelik Sözleşmesinde Şekle Aykırılık
C. Abonelik Sözleşmesinin Zorunlu İçeriği
D. Zorunlu Unsurlara Yer Verilmemesi

Üçüncü Bölüm
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
I. Genel Olarak Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
II. Abonenin Hak ve Yükümlülükleri
A. Abonenin Ücret Ödeme Borcu
B. Abonenin Hakları
III. Satıcı veya Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri
A. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri
B. Satıcı veya Sağlayıcının Hakları

Dördüncü Bölüm
Abonelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
I. Kendiliğinden Sona Erme Halleri
A. Sürenin Sona Ermesi
B. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Sınırlandırılması veya Kaybı, Aciz Hali
C. İfanın İmkansızlaşması
II. Hukuki İşlemle Sona Erme Halleri
A. Tarafların Anlaşması
B. Fesih
C. Haksız Fesih
D. Temerrüt
E. Cayma Hakkı
Sonuç

Kaynakça