Çalışmada ilk aşamada inşaat sözleşmelerinde süre uzatımı kavramının tespiti ve Türk hukukunda süre uzatımının hukuki dayanağının ve hukuki niteliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sürenin hangi koşullar altında uzayacağı ve bu hususun kim tarafından ne zaman değerlendirilmesi gerektiği konuları ise II. bölümü oluşturmaktadırBu bölümdeki değerlendirmeler taraflar arasında süre uzatımına ilişkin sözleşmesel bir düzenleme olmaması ihtimaline göre yapılmıştır. Ayrıca bu bölümde dünyadaki inşaat uygulamasının konulara yaklaşımlarının Türk hukukuna ne derece uygulanabileceği incelenmektedir. Bu değerlendirmelerimizin merkezinde Society of Construction Law'a ait Gecikme ve Aksama Protokolü ve Association for the Advancement of Cost Engineering International'a ait 29R-03 sayılı İş Programların Hukuki Analizi için Uygulama Tavsiyesi bulunmaktadır. III. bölümde ise süre uzatımına ilişkin sözleşmesel bir düzenleme olması ihtimali FIDIC Sözleşmeleri özelinde incelenmiştir. Bu noktada FIDIC Sözleşmelerinde hangi hallerde hangi şartlar altında süre uzatımına hak kazanılacağı konuları değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI KAVRAMI VE KAVRAMIN GENEL ÖZELLİKLERİ
A. Genel Olarak İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC
B. Süre Uzatımının Tanımı ve Buna Bağlı Temel Kavramların Tespiti
C. Süre Uzatımının Benzer Kavramlardan Farkı
D. Süre Uzatımının Hukuki Temeli ve Hukuki Niteliği
E. Süre Uzatımının Önemi

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMESEL BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI HALLERDE SÜRE UZATIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Genel Olarak
B. Sözleşmesel Düzenleme Olmaması Halinde Süre Uzatımının Şartları
C. Kazanılmış Olan Süre Uzatımına İlişkin Değerlendirmeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMESEL BİR DÜZENLEME OLMASI İHTİMALİNİN FIDIC SÖZLEŞMELERİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
A. FIDIC Sözleşmelerinde Süre Uzatımına İlişkin Risk Dağılımı
B. Yüklenicinin İşi Hızlandırma Yükümlülüğü
C. İlliyet Bağı Değerlendirmesi
D. FIDIC Sözleşmelerinde Süre Uzatımının Belirlenmesine Etki Eden Sürecin İncelenmesi
SONUÇ

KAYNAKÇA