Aleyhine işlem yapılan eşin katılma alacağını koruma amacı güden eklenecek değerler hakkındaki TMK md.229, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde ve katılma alacağının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. TMK md.229'da düzenlenen şartların bulunması halinde eklenecek değer olarak nitelendirilen malvarlığı değerleri, eşler arasındaki mal rejimi sona erdiğinde mevcut olmamalarına rağmen tasfiyede göz önünde bulundurulmaktadır. Bu eserde, TMK md.229 hükmünün uygulanabilmesi için aranan koşullar, eklenecek değerlerin özellikleri, tasfiyedeki etkisi ve ispatı başta olmak üzere, edinilmiş mallara katılma rejiminde eklenecek değerlerin temel sorunları, doktrindeki görüşler ve yüksek mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MAL REJİMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL KAVRAMLARI
A. Genel Olarak Mal Rejimi Kavramı
B. Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Özellikleri, Amacı ve Faydaları
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinin Temel Kavramları
D. Eşlerin Evlilik Birliği İçinde Malvarlıkları Üzerinde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkileri

İKİNCİ BÖLÜM
EKLENECEK DEĞERLER
A. TMK md.229 Hükmünün Amacı ve Niteliği
B. Eklenecek Değerlerin Özellikleri ve Koşulları
C. Eklenecek Değerlerin Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasında Talep Edilmesi ve İspatı
D. Eklenecek Değerlerin Tasfiyedeki Etkisi
E. Eklenecek Değerlere Konu Malvarlıklarının Değer Tespiti
F. Eklenecek Değerler ile Muvazaalı İşlemlerin Karşılaştırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATILMA ALACAĞININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TALEP EDİLMESİ
(TMK md.241)
A. Katılma Alacağının Üçüncü Kişilerden Talep Edilmesine İlişkin TMK md.241 Hükmünün Amacı, Niteliği ve Özellikleri
B. TMK md.241 Hükmünün Uygulama Alanı
C. TMK md.241 Hükmünün Uygulama Koşulları
D. TMK md.241 Hükmüne Dayalı Davanın Hukuki Niteliği, Süresi, Tarafları ve Tarafların Yükümlülüklerinin Kapsamı
E. TMK md.241/f.3 Hükmü Gereği Kıyasen Uygulanabilecek Miras Hukuku Hükümleri
SONUÇ

KAYNAKÇA