Bu çalışmada, global ticari ilişkilerin ve uluslararası yatırımların oldukça geliştiği günümüzde daha çok dikkat çeken milletlerarası iflas uyuşmazlıklarının nasıl çözümleneceği hususu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Milletlerarası iflasta yararlanılan çözüm yöntemleri ile her bir yöntemde karşılaşılan problemler ile karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler, Türk milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku bakımından ele alınmıştır. Gerek karşılaştırmalı hukuk gerek Türk hukuku bakımından milletlerarası iflas meseleleri çeşitli yönleriyle ele alınmış ve konuya ilişkin güncel gelişmeler ile düzenlemeler de dikkate alınarak Türk milletlerarası iflas hukukunda iyileştirilmeye ihtiyaç duyan başlıca konularda öneriler de çalışmanın sonunda sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK MİLLETLERARASI İFLAS HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
I. "Milletlerarası İflas" Kavramı
II. Milletlerarası İflas Hukukuna Hakim İlkeler
A. Lex Fori Hakimiyeti
B. İflasın Yerelliği (Mülkiliği)
C. İflasın Evrenselliği
D. Milletlerarası İflasın Etki Alanına Dair Diğer Yaklaşımlar
III. Milletlerarası İflas Hukukuna İlişkin Düzenlemeler
A. Milletlerarası Düzenlemeler
B. Türk İflas Hukukundaki Düzenlemeler

İKİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI İFLAS UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI
I. Mahkeme Yolu ile Uyuşmazlıkların Çözümü
A. İflasta Görevli ve Yetkili Mahkeme
B. İflas Uyuşmazlıklarında Kesin Yetkili Mahkeme
C. Muamele Merkezinin Tespiti
D. Milletlerarası İflas Uyuşmazlıklarında Görevli ve Yetkili Türk Mahkemesinin Tayini
E. Milletlerarası İflas Uyuşmazlıklarında Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi
F. "Münhasır" Yetki Kapsamına Girmeyen İflas Hukuku Meseleleri
G. Yetkili Yabancı Mahkemelerde İflas Uyuşmazlıklarının Çözümü
H. Milletlerarası İflas Hukukunda Derdestlik Problemi
I. İflas Hukuku Uyuşmazlıklarında Yabancı Hukukun Uygulanabilirliği
J. Yabancı İflas Kararlarının Karşılaştırmalı Hukukta Tanınması-Tenfizi
K. Yabancı İflas Kararlarının Türkiye'de Tanınması
II. Tahkim Yolu ile Uyuşmazlıkların Çözümü
A. Karşılaştırmalı Hukukta İflas Uyuşmazlıklarının Tahkim Yolu İle Çözümü
B. Türk Hukukunda İflas Uyuşmazlıklarının Tahkim Yolu İle Çözümü
III. Arabuluculuk Yoluyla İflas Uyuşmazlıkların Çözümü
A. Türk Hukukunda Arabuluculuk Mevzuatı
B. İflas Uyuşmazlıklarının Arabuluculuğa Elverişliliği
C. ISTAC Tahkim-Arabuluculuk (MED-ARB) Kuralları Kapsamında İflas Uyuşmazlıkları
D. Singapur Sözleşmesi Kapsamında İflas Uyuşmazlıkları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK MİLLETLERARASI İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
I. Tahkime Elverişlilik Hükümlerinin Yeniden Düzenlenmesi
II. UNCITRAL Model Kanunları Hükümlerinin İktibası Önerisi
III. Borçlunun Muamele Merkezi Yerine Borçlunun Esas Menfaat Merkezi (COMI) Esasının Getirilmesi
IV. Milletlerarası Yetkili Mahkemenin (İİK madde 154) Yeniden Düzenlenmesi
V. MÖHUK Hükümlerine Yeniden Bakış: İsviçre Örneği
SONUÇ

KAYNAKÇA
EK I :
UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY
EK II :
UNCITRAL MODEL LAW ON RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF INSOLVENCY-RELATED JUDGMENTS
EK III :
REGULATION (EU) 2015/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
EK IV :
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) (11. Kapitel)