Doğa bilimleri ve hukuk felsefesi. Büyük olasılıkla birçok insan, doğa bilimleri ile hukukun birlikte anılmasını tuhaf karşılayacaktır. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap, okuyucunun yadırgayacağı bu durumun gerçekliğine dair çarpıcı tespitler içermektedir. Doğa bilimlerinin hukuka etkilerini ele alan çalışma, birbirinden tamamen farklı görülen bu iki alanın ne kadar paralel geliştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca disiplinler arası bir çalışma olarak modern ve postmodern paradigmaların temel düsturları, nitelikleri ve varsayımlarını açığa çıkarmaktadır. Bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri olma niteliğine sahip olan kitap, dünden bugüne doğa bilimleri ve hukukun çerçevesini dikkat çekici şekilde çizmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. MODERN PARADİGMADA BİLİM VE HUKUK: MONİZM, ÜSTÜNLÜK, POZİTİVİZM, BELİRLİLİK VE OTONOMİ
2.1. Modern Bilim
2.1.1. Modern Bilimin Geometrik Yöntem ile Mekanik Felsefeye Sadakati
2.1.2. Modern Bilimin Temel Nitelikleri/Varsayımları
2.2. Modern Bilime Öykünen Hukuk
2.2.1. Modern Hukukun Kaynağı Olarak Yeryüzü Cenneti: Modern Devlet
2.2.2. Modern Hukukun Temel Nitelikleri/Varsayımları

3. POSTMODERN PARADİGMADA BİLİM VE HUKUK: POZİTİVİZM, ÜSTÜNLÜK VE OTONOMİNİN REDDİ, PLURALİZM, BELİRSİZLİK
3.1. Kuantum Pusunun Ardından Postmodern Bilim
3.1.1. Terminoloji ve Anlam Sorunsalı: Postmodern Bilim
3.1.2. Öklitçi Geometriden Hiperbolik ve Eliptik Geometrilere
3.1.3. Mekanik Fiziğe Kuantum İtirazı
3.1.4. Modern Bilimin Felsefi Sorgusundan Postmodern Bilimin Doğuşu
3.2. Moderne ve Modern Hukuka Övgünün Sonu: Postmodern Hukuk
3.2.1. Terminoloji ve Anlam Sorunsalı: Postmodern Hukuk
3.2.2. Devlet Algısında Yaşanan Dönüşüm ve Monizmin Kırılması
3.2.3. Modern Hukuktan Postmoderne

4. SONUÇ

KAYNAKÇA