Çocuğun eksik bir birey, çocukluğun ise tehlike olarak görüldüğü çağdan çocuk haklarının tartışıldığı bir çağa geçiş oldukça sancılı olmuştur. Tarihin her döneminde kötü muamelelerin odağında yer alan çocukların, çocuk hakları yönünden en büyük kazanımı ise ihmal ve istismardan korunma haklarının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmasıdır. Hiç şüphesiz bu sözleşmelerden çocuklara özgü olarak hazırlanan ve çocukları hak temelli koruma anlayışının yansıması olan sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun ihmal ve istismardan korunmasında taraf devletleri yükümlü tutmaktadır. Yüksek Lisans Tezi kapsamında hazırlanan bu çalışmada, söz konusu yükümlülüklerin içeriğini belirlemenin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin küresel ve sosyolojik olgular şeklinde nitelendirdiğimiz ihmale ve istismara karşı özel olarak korunması gereken çocukları korumada neler vadettiğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan çalışma salt bir hukuk kitabı olmaktan öte, çocuk hakları meselesini felsefi-tarihsel perspektifle hukuki analizi birleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla ele almıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK VE ÇOCUKLUK KAVRAMLARINA DAİR KURAMSAL ÇERÇEVE
1. Çocuk Kavramının Tanımlanması
1.1. Antik Çağ'da Çocuk Kavramı
1.2. Orta Çağ'da Çocuk Kavramı
1.3. Rönesans ve Aydınlanma Dönemi Çocuk Kavramı
2. Tarihsel Bir Bağlamda Çocukluk İmgesi
2.1. Orta Çağ'da Çocukluk İmgesi
2.2. İslam Hukuku'nda Çocukluk İmgesi
2.3. Modern Dönemde Çocukluk İmgesi
2.4. Postmodern Dönemde Çocukluk İmgesi
3. Sosyolojik Açıdan Çocukluk Yaklaşımları
3.1. Aktif Çocukluk Yaklaşımı
3.2. Pasif Çocukluk Yaklaşımı

İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
1. Çocuk Hakları Sözleşmesi Öncesinde Çocuk Hakları
1.1. Çocuk Hakları Kavramının Ortaya Çıkışı
1.2. Çocuk Haklarının İnsan Hakları Bakımından Önemi
1.3. Çocuk Haklarına İlişkin Temel Yöntemler
2. Çocuk Haklarının Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Güvenceye Kavuşturulması
2.1. Çocuk Hakları ile İlgili Uluslararası Standartlar
2.2. Çocuk Haklarının Ulusal Mevzuatlarda Düzenlenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUĞUN İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUNMA HAKKININ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENİŞİ
1. Çocuk İhmali ve İstismarı Olguları
2. Çocuk İhmalinin ve İstismarının Özel Görünüş Biçimleri
2.1. Çocuk İhmalinin Türleri
2.2. Çocuk İstismarının Türleri
3. Bir Çocuk Hakkı Olarak İhmal ve İstismardan Korunma
3.1. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne İhmal ve İstismar Olguları Bakımından Genel Bir Bakış
3.2. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Ek Protokollerde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Ele Alınması
3.3. Denetim Organı Olarak Çocuk Hakları Komitesinde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Ele Alınması
3.4. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Bağlantılı Kararlarında Çocuk İhmalinin ve İstismarının Ele Alınması
4. İhmale ve İstismara Karşı Özel Olarak Korunması Gereken Çocuklar
4.1. Özel Olarak Korunması Gereken Çocuk Kavramı
4.2. Özel Olarak Korunması Gereken Çocukların İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı
SONUÇ

KAYNAKÇA