Türk Borçlar Kanunu'nun 117 ila 126. hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü gerek uygulama gerekse hukuk tekniği açısından sayısız meselelere yol açan bir tür borca aykırılık halidir. Bu çalışma, Türk Hukuku bakımından bu önemli konuyu incelemek, mevcut meseleler hakkında ileri sürülen görüşleri sistematik bir biçimde toplamak, önerilen çözümleri değerlendirmek, meselelere gerektiği ölçüde yeni bir bakış açısından bakmak, henüz tartışmaya açılmamış meseleleri tespit ederek bunlara ne gibi çözümler üretilebileceğini tartışmak amacıyla kaleme alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Borçlu Temerrüdünün Oluşumu
I. Borçlu Temerrüdünün Şartları
A. Borcun muaccel olması
B. Alacaklının ihtarı
C. Borçlu temerrüdünün oluşumuna engel bir durumun bulunmaması
II. Temerrüdün Oluşumu İçin Borçlunun Kusurunun gerekmemesi
A. Kusurun temerrütteki rolü
B. Kusurun değerlendirileceği an
C. Tazminat borcu için gerekli olan kusur
III. Borçlu Temerrüdünün Başlama Anı ve Sona Erme Halleri
A. Başlama anı
B. Sona erme halleri

İkinci Bölüm
Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları
I. Gecikmeden Doğan Zararları Giderme Yükümlülüğü
A. Genel esaslar ve koşullar
B. Tipik gecikme zararları
C. Gecikme tazminatının ceza koşuluyla ilişkisi
D. Zamanaşımı
II. Beklenmedik Halden (Kazadan) Sorumluluk
A. Genel olarak
B. Kurtuluş kanıtı
C. Zamanaşımı
III. Para Borçlarında Temerrüt Faizi Ödeme ve Temerrüt Faizini Aşan Zararın Giderilmesi Yükümlülüğü
A. Temerrüt faizini ödeme yükümlülüğü
B. Temerrüt faizini aşan zararın giderilmesi yükümlülüğü

Üçüncü Bölüm
Borçlu Temerrüdünün Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelere Özgü Sonuçları
I. Genel Bakış
II. Ek Seçimlik Hakların Kullanılmasının Şartları
A. Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin bulunması
B. Aslî veya yan borcun ifasında temerrüt
C. Uygun bir süre tayini
D. İfadan vazgeçildiğinin borçluya hemen bildirilmesi
III. Alacaklının Seçimlik Hakları
A. Aynen ifa ve gecikme tazminatı talebi
B. Ek seçimlik haklar
IV. Bazı Temerrüt Hallerinde Seçimlik Hakların Kullanımının Arz Ettiği Özellikler
A. Kısmi temerrüt halinde
B. Art arda teslimli sözleşmelerde temerrüt halinde
C. İfasına başlanan sürekli edimli sözleşmelerde
Sonuç

Kaynakça