Sermayenin korunması ilkesi, şirketin kuruluş safhası için öngörülen asgari sermaye şartını karşılamasını, kuruluşta ve sermaye artırımında pay sahiplerince taahhüt edilen katılma paylarının tam ve gerçeğe uygun değeriyle şirkete getirilmesini, pay sahiplerine yapılabilecek dağıtımın esas sermayeyle kanunen bağlı yedek akçelerin toplamının özkaynak olarak korunması esasına dayanan kurallara bağlanmasını ve esas sermayenin kısmen veya tamamen kaybı halinde alınması gereken tedbirleri ifade eder. Günümüzde, sermayenin korunması ilkesinin menkul kıymetler piyasalarının baskısı altında olduğu kabul edilir. Zira ilke kapsamında öngörülen katı düzenlemeler, özkaynak ile finansmandan elde edilebilecek verimi düşürmektedir. Ayrıca, bu düzenlemeler alacaklılara yeterince güvence sağlamamaktadır. Özellikle, dağıtımlarda uygulanan ödeme gücü testlerinin sermayenin korunması kurallarından daha etkili koruma sağladığı yönünde güçlü bir doktrin gelişmiştir. Sermayenin korunması ilkesinin giderek önemini kaybettiği açıktır. İlkenin kaldırılması yönündeki yeni yaklaşımlar kaçınılmaz biçimde Türkiye'yi de etkileyecektir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
ESAS SERMAYE SİSTEMİ VE ALACAKLILARIN KORUNMASI
1.1. Sermaye Kavramı
1.2. IAS/IFRS Kapsamında Sermaye ve Sermayenin Korunması Kavramları
1.3. Sınırlı Sorumluluk - Sermaye İlişkisi
1.4. Anonim Şirketler Hukukunda Sermaye Kavramı
1.5. Esas Sermaye Sisteminin İşlevleri

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİ
2.1. Sermayenin Korunması İlkesinin Temelleri ve Esas Sermaye Sistemi İçerisindeki İşlevi
2.2. Tanımı
2.3. Unsurları
2.4. Esas Sermaye Sistemi İçerisinde Sermayenin Korunması İlkesiyle Bağlantılı Olan Diğer Sütunlar
2.5. Türk Hukukundaki Terminoloji Tartışması ve Seçilmiş Bazı Düzenlemeler
2.6. Esas Sermaye Sistemi ve Sermayenin Korunması İlkesinin Yararları, Sakıncaları ve Eleştirileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALTERNATİF SİSTEMLER
3.1. Genel Olarak
3.2. Alacaklıları Koruma Araçları
3.3. Pay Sahipliği Hakları Bakımından Ölçünün Belirlenmesi
3.4. Finansman Kaynakları
3.5. Pay Sahiplerini Koruma Yolları
3.6. Alarm Sinyali
3.7. Potansiyel Alcaklılar İçin Sinyal Aygıtı
3.8. Değerlendirme ve Türk Hukuku İçin Öneriler
SONUÇ

KAYNAKÇA