Blok zinciri ilginç bir varlık. Özü anlaşıldığında muazzam bir kıymet kazanıyor, yüzeysel incelendiğindeyse çoğu kimse için hiçbir değer ifade etmiyor. Dahası blok zincirinin en temel vaatlerinden biri olan mahremiyet, çoğu kez onu çevreleyen finansal bağlamının gölgesinde kalıyor. Mahremiyeti vadetmesine rağmen blok zincirinin, kişisel verilerin korunması hukukuna meydan okuması ise şaşırtıcı sonuçlara yol açabiliyor. Esas itibariyle bir yüksek lisans tezi olan bu çalışma, bahsedilen bağlam içerisinde blok zincirinin özünü analitik bir düzlemde sistemleştirmeyi, mahremiyet vaadini teorik ve pratik açılardan somutlaştırmayı, blok zinciri ve kişisel verilerin korunması hukukunu bir nebze de olsa uzlaştırabilmeyi hedefliyor.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. Kişisel Verilerin Korunması
1.1. Kişisel Verilerin Korunması Kavramı
1.1.1. Kişisel Verilerin Korunması Kavramının Tanım ve Tasnifi
1.1.2. Özel Yaşama Saygı Kavramı
1.1.3. Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Yaşama Saygı İlişkisi
1.1.4. Kişisel Verilerin Korunmasının İdeal Tipleri
1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
1.2.1. Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Kaynakları
1.2.2. Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Temelleri

2. Blok Zinciri Modeli
2.1. Temel Çerçeve
2.1.1. Tanım
2.1.2. Tarihi Gelişim
2.1.3. Temel İşleyiş ve Ekosistem
2.1.4. Temel Özellikler
2.1.5. Temel İşlevler
2.2. Teknik Çerçeve
2.2.1. Teknik Yapı Taşları
2.2.2. Türler
2.2.3. Sınırlar

3. Blok Zincirinin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Vaatleri
3.1. Teorik Çerçeve
3.1.1. Doğrudan İlişkili Vaatler
3.1.2. Dolaylı İlişkili Vaatler
3.2. Uygulama Örnekleri
3.2.1. Sovrin
3.2.2. Enigma

4. Blok Zincirinin Vaatlerinin Önünde Duran Hukuki Engeller
4.1. Mevzuatın Uygulanması Sorunu
4.1.1. Tüzüğün Sınır Ötesi Uygulanması
4.1.2. Zincirdeki Verilerin "Kişisel" Niteliği
4.1.3. Veri Sorumluları ve Veri İşleyenlerin Tespiti
4.2. Mevzuata Uyum Sorunu
4.2.1. Genel Prensiplere Uyum
4.2.2. Kişisel Verilerin Aktarımı
4.2.3. Veri Öznelerinin Haklarına Riayet
SONUÇ

KAYNAKÇA