Temel hak ve özgürlüklerin tarihsel süreci içerisinde siyasal açıdan önemli bir yeri bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, günümüzdeki siyasi etkililiği ve hukuki önemi de tartışmasızdır. Bu öneme rağmen hakkı kullanmaya çalışanlar ile kamusal otoriteler arasındaki çatışma eski zamanlardan bu yana güncelliğini devam ettirmektedir. Bu çatışmanın en önemli sebebi, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün bir hak olarak tanımlanmasını sağlayan "barışçıllık" vurgusunun tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; bu sorunu detaylı olarak tartışarak barışçıl gösteri ve toplanma hakkının daha etkili kullanımına çözüm aramaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKINA GENEL BAKIŞ
I. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKININ ÖNEMİ
II. KAVRAMSAL AÇIDAN TOPLANTI İLE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ
A. Toplantı Kavramı
B. Gösteri Yürüyüşü Kavramı
III. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Ulusal Ölçekte Gelişim
B. Uluslararası Alandaki Gelişmeler

İKİNCİ BÖLÜM
BARIŞÇIL TOPLANMA VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
I. KAVRAMSAL AÇIDAN BARIŞÇIL OLMA
II. BARIŞÇIL OLMA ŞARTININ ÖNEMİ
A. İfade Özgürlüğü ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Arasındaki İlişki
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Demokratik Toplumdaki Yeri
III. DEVLETLERİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Karşıt Görüşlülerin Bulunduğu Durumlarda Devletin Rolü
B. Hakkın Etkili Kullanımını Sağlamak
C. Özel Mülkte Yapılan Toplantılar
IV. DEVLETLERİN NEGATİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BARIŞÇIL TOPLANMA VE GÖSTERİLERE YÖNELİK MÜDAHALELER İLE MÜDAHALELERİN SINIRLARI
I. HAKKIN KULLANIMINA YÖNELİK MÜDAHALE
II. MÜDAHALELERE GETİRİLEN SINIRLAMALAR
A. Müdahalelerde Kanunilik Ölçütü
B. Müdahalelerde Meşru Amaç Ölçütü
C. Müdahalenin Demokratik Bir Toplumda Gerekliliği
SONUÇ

KAYNAKÇA