Çalışmamızın ilk bölümünde ebeveynler ve çocuk arasındaki velayet ilişkisinin, tarihsel gelişim süreci ve bu süreçle birlikte hem nitelik hem de içerik bakımından uğradığı değişim detaylı şekilde incelenmiş; velayetin niteliğine ilişkin olarak doktrindeki görüşlerin yanı sıra Hohfeld Analizi kapsamında yapılan bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Devamında da bu değerlendirmeden hareketle velayete hakim olan ilkeler ve velayetin özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise velayetin ilişkisinin temel taşlarından biri olan çocuğun temsili hususuna dair incelemeye geçilmiştir. Çocuğun temsiline ilişkin olarak da temsilin kapsamı, sınırları ve sınırların aşılması ile ebeveyn ve çocuk arasında menfaat çatışması durumları detaylı incelemeye tabi tutulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
VELAYET KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. VELAYETİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Genel Olarak
B. Roma Hukuku'nda
C. Cermen Hukuku'nda
D. Türk Devletlerinin ve Osmanlı Döneminin Hukukunda
E. Modern Hukuk ve Günümüzdeki Sistemler
II. VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Genel Olarak
B. Doktrindeki Görüşler
C. Doktrindeki Görüşlere İlişkin Değerlendirme
D. Hohfeld Analizi ve Onun Işığında Velayete İlişkin Üstün Tutulması Gereken Görüş
III. VELAYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI
A. Genel Olarak
B. Ebeveynlerin Evlilik Birliği İçinde Olması
C. Ebeveynlerin Evlilik Birliği İçinde Olmaması
IV. VELAYETE İLİŞKİN İLKELER VE VELAYETİN ÖZELLİKLERİ
A. Genel Olarak
B. Velayete Hakim Olan ve Onu Sınırlayan İlkeler
C. Velayetin Özellikleri
V. VELAYET KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE YETKİLER
A. Genel Olarak
B. Ebeveynlerin Yükümlülükleri ve Yetkileri
C. Çocuğun Yükümlülükleri ve Yetkileri

İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUĞUN EBEVEYNİ TARAFINDAN TEMSİLİ
I. ÇOCUĞUN HAK EHLİYETİ
II. ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ
A. Genel Olarak
B. Ergin olmayan Çocukların Fiil Ehliyeti
C. Kısıtlanmış Çocukların Fiil Ehliyeti
III. ÇOCUĞUN TEMSİLİ
A. Genel Olarak
B. Temsil Kavramı
C. Ebeveynin Çocuğu Temsili
IV. EBEVEYNLERİN TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLARI ve BU SINIRLARIN AŞILMASI
A. Genel Olarak
B. Sınırlar Belirlenirken Dikkate Alınacak İlkeler
C. Temsil Sınırlarının Aşılmasına İlişkin Özellikli Durumlar
SONUÇ

KAYNAKÇA