Bu eserde anonim şirketlerde zorunlu organ kavramı, eksikliğinin hangi hallerde söz konusu olabileceği ve zorunlu organ eksikliğine bağlanan hukuki sonuç olan fesih davası incelenmiştir. Bu bağlamda eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüzel kişilerde organ kavramı ve tüzel kişilerin organlarının çeşitli kıstaslara göre türleri ele alınıp anonim şirketin zorunlu ve ihtiyari organlarına ilişkin açıklamalara yer verildi. İkinci bölümde şirketin zorunlu organları olan genel kurul ve yönetim kurulunun eksiklik halleri, doktrin ve Yargıtay kararları ışığında ele alındı. Üçüncü bölümde ise anonim şirketin zorunlu organlarından birinin eksikliği halinin yaptırımı olan şirketin feshi davası ile ilgili olarak uygulamada sorun oluşturan usuli konulara ve özellikle davada alınacak geçici hukuki koruma tedbirlerinden kayyım kavramına yer verildi. Nihayetinde zorunlu organ eksikliği sebebiyle açılacak olan fesih davasının diğer fesih davalarıyla ilişkisi incelenerek çalışma sonuçlandırıldı.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE TÜZEL KİŞİLİK UNSURU VE ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI
1.1. Tüzel Kişilik ve Anonim Şirketlerdeki Görünümü
1.2. Tüzel Kişilerde Organ Kavramı ve Türleri
1.3. Anonim Şirketlerin Özellikleri
1.4. Anonim Şirketlerin Organları

İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİ
2.1. Zorunlu Organ Eksikliği Kavramı
2.2. Anonim Şirketlerde Zorunlu Organ Eksikliği Halleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN FESİH DAVASI
3.1. Fesih Davasının Usul Hukukuna İlişkin Özellikleri
3.2. Zorunlu Organ Eksikliğinden Kaynaklanan Fesih Davasının Diğer Fesih Davalarından Farkı
SONUÇ

KAYNAKÇA