Sağlığın bir yandan insan hakkı olarak ileri sürülebilen diğer yandan alınıp satılabilen, metalaşmış bir olgu halini almasıyla, paternalist hasta-hekim ilişkisi, hastanın hekimin faaliyetlerini sorguladığı bir ilişkiye dönüşmüştür. Böylece sağlık hukuku, ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda sorumluluğun tespiti ve yargılama usulü bakımından klasik idare ve idari yargılama hukuku kuralları yetersiz kalmıştır. Mahkemeler ve uygulayıcılar, sağlık hizmetlerinin kendine has niteliklerini dikkate alarak farklı çözümler üretmişlerdir. Sağlık hizmetlerinin özel hukuk kişileri ya da kamu kuruluşları tarafından sunulduğu haller ile, zararın bizatihi hizmetin kendisinden veya sağlık personelinin kusurundan kaynaklandığı hallerde, sorumluluğun tespiti bakımından farklı esaslar benimsenmiştir. Bu çalışmada, başta Danıştay olmak üzere, yüksek yargı mercilerinin kararları bütün olarak ele alınmış, sağlık hizmetlerinin kendine özgü sorumluluk rejimi ortaya konulmuştur. Sorumluluğun esaslarının hekim ve hizmet perspektifinden, tümevarım yoluyla incelendiği bu çalışmada, sağlık hizmetlerine ilişkin uyuşmazlıklar bakımından sorumluluğunun ortaya çıkışından, zararın tazminine kadarki süreç bir bütün halinde sunulmuştur. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin teşkilatlanması ve sorumluluk hukuku bakımından ülkemizin model aldığı Fransız hukukunun, ulusal hukukumuzdaki tartışmalı konular ile uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi bakımından yol gösterici olacağı düşüncesiyle, Fransız uygulaması Conseil d'Etat içtihadı ve öğreti yönüyle çalışmanın neredeyse bütününde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Uygulama ve içtihadi hukuk yoğunluklu bu eserin, başta sağlık hizmetleri sunucuları ve hukukçular olmak üzere okuyuculara faydalı olmasını dilerim.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUN TEMELLERİ
I. BİZATİHİ SAĞLIK KAMU HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
A. İdare Tarafından Yürütülen Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk
B. Özel Kişiler Tarafından Yürütülüp İdare Tarafından Denetlenen Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk
II. SAĞLIK PERSONELİNİN EYLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
A. Sağlık Personelinin Hukuka Aykırı Eylemlerinden Kaynaklanan Sorumluluk
B. Sağlık Personelinin Tıbbi Standartlara Aykırı Eylemlerinden Kaynaklanan Sorumluluk

İKİNCİ BÖLÜM
İDARENİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI
I. SORUMLULUĞUN TEORİK OLARAK ORTAYA ÇIKMASININ KOŞULLARI
A. Kusur
B. Zarar
II. SORUMLULUĞUN SOMUTLAŞMASININ KOŞULLARI: ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN KARAR GEREKLİLİĞİ
A. İdari Kararla Tazmin
B. Yargı Kararıyla Tazmin
SONUÇ

KAYNAKÇA