Bireylerin yaşamına, ruhsal ve bedensel iyiliğine doğrudan dokunması sebebiyle sağlık hizmetleri, bir ülkede en çok önem verilmesi, sürekli takip edilerek geliştirilmesi gereken hizmetlerdendir. Şüphesiz ki bu hizmetin sağlayıcılarından olan özel hastanelerin yükümlülüklerinin ve bunlara aykırılık halinde tarafların sahip oldukları hakların belirlenmesi, hizmetlerin standartlarının ve sağladıkları faydaların artırılmasında önemli rol oynar. Son dönemlerde gerek özel hastane gerekse başvuran hasta sayısındaki artış ve hasta hakları ile tüketici haklarını düzenleyen mevzuatla ilgili bilinçlenme sonucunda sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıklar da artmış; bu alanda nitelikli eser ve güncel içtihatlara daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Kitabımız ile bir atipik sözleşme türü olan hastaneye kabul sözleşmelerinden "Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi" incelenmiş; bu sözleşme kapsamında özel hastanelerin hastalara karşı yükümlülüklerine detaylı olarak yer verilmiştir. Bu yükümlülüklerin karşılığı olan hasta hakları da yine çalışmamız kapsamında ele alınan konulardandır. Zengin bir kaynakça ve emsal Yargıtay kararları içeren kitabımız ile gerek özel hastaneler gerekse hastalar bakımından faydalı olunması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HASTANE KAVRAMI, HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN
DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI VE ÇEŞİTLERİ
1.1. Özel Hastane Kavramı
1.2. Genel Bakış
1.3. Diğer Sözleşme Türleriyle Karşılaştırılması
1.4. Hukuki Niteliği
1.5. Sözleşmenin Tarafları
1.6. Hastaneye Kabul Sözleşmesi Çeşitleri
1.7. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli

İKİNCİ BÖLÜM
TAM HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Genel Bakış
2.2. Özel Hastanenin Yükümlülükleri
2.3. Hastanın Yükümlülükleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HASTA HAKLARI
3.1. Genel Bakış
3.2. Hasta Hakları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ, SORUMLULUK TÜRLERİ, TAZMİNAT VE DAVA HAKKI
4.1. Genel Olarak Sözleşmenin İhlali ve İhlalden Sorumluluk
4.2. 6502 S. TKHK Kapsamında Ayıplı Hizmetten Sorumluluk
4.3. Yardımcı Şahsın Fiilinden Sorumluluk (TBK m.116)
4.4. Özel Hastanelerin Organizasyon Kusuru
4.5. Malpraktis Ve Komplikasyon Kavramlari İle Bunlardan Sorumluluk
4.6. Sözleşme Öncesi Görüşme Sorumluluğu
4.7. Sözleşme Sorumluluğu Dişindaki Sorumluluk Sebepleri
4.8. Sorumsuzluk Anlaşması
4.9. Tazminat ve Dava Hakkı

BEŞİNCİ BÖLÜM
HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
5.1. Genel Bakış
5.2. Sona Erme Şekilleri ve Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA