İdare Hukuku'nda ruhsat kavramı bir yönüyle tesis edilen bir idari işlem yerine kullanılırken, diğer yönden idari faaliyet aracını işaret eder anlamda kullanılmaktadır. Elinizdeki eserde ruhsatlar, bu ayrım dikkate alınarak iki bölümde incelenmiştir. Eserde her türlü ruhsat açısından süre, ödenen bedel, ruhsat alım usulü, hangi faaliyetlerde kamu hizmeti uğruna ruhsat verildiği hususu, kazanılmış haklar, ruhsatın devri gibi birçok konuya hukuki bir bakış getirilmeye özen gösterilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İdari İşlem Teorisi Açısından Ruhsat
I. İdari İşlemin Unsurları Çerçevesinde Ruhsat
A. Dış Unsurlar
1. Yetki Unsuru
2. Şekil ve Usul Unsuru
B. İç Unsurlar
1. Sebep Unsuru
2. Konu Unsuru
3. Amaç Unsuru
II. Ruhsat İşleminin Yürürlüğü ve Doğurduğu Hakların Korunması
A. Ruhsatın Yürürlüğe Girişi ve Sona Ermesi
B. Ruhsat ve Hukuki Güvenlik İlkesi İlişkisi
1. Kazanılmış Hakkın Doğumu
2. Ruhsatlarda Kazanılmış Hakkın Varlığı Sorunu

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Faaliyet Aracı Olarak Ruhsat
I. İdari Faaliyetlerin Sınırları
A. Kamu Hizmetinin Sınırları
1. Kamu Hizmetinde Belirleyici Unsurlar
2. "Niteliği Gereği Kamu Hizmeti" ve "Virtüel Kamu Hizmeti" Anlayışları
B. Kolluk Kavramının Sınırları
II. Ruhsatın İdari Faaliyetler Açısından Karşılaştırılması
A. Ruhsat Kavramının Kamu Hizmetinde Görünümü
1. Ruhsat Verme Yetkisinin Sınırları
2. İdarenin Denetim Yetkisi
B. Ruhsat Kavramının Kolluk Faaliyeti Çerçevesindeki Görünümü
1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
2. Taksi Geçici Çalışma Ruhsatı
3. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ruhsatı
C. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Lisanslandırmalarının Ruhsat Bakımından İncelenmesi
1. Enerji Piyasasındaki Lisanslandırmalar
2. Elektronik Haberleşme Piyasasındaki Lisanslandırmalar
SONUÇ

KAYNAKÇA