Türk boşanma hukukunda, evliliğin sona ermesinin mali sonuçlarından birisi de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasının kendine has özelliklerinden biri, belki de en dikkat çekici olanı, süresizliğidir. Eserde yoksulluk nafakasının süresine ilişkin TMK.'nun 175. maddesinde yer alan düzenlemenin ve buna ilişkin yargı kararlarının, doktrinden ve çeşitli hukuk sistemlerinden yararlanılarak tahlil edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle nafaka kavramı, nafaka alacağının özellikleri ve nafaka türleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise yoksulluk nafakası isteminin doğduğu andan, yoksulluk nafakasının sona erdiği ana kadarki hukuki aşamalar incelenmiş, yoksulluk nafakasının süresi konusu ise üçüncü bölüme bırakılmıştır. Çalışmanın yalnızca yoksulluk nafakası süresini içeren üçüncü ve son bölümünde ise; ilke olarak süre ile ilgili yasal düzenlemelerin tarihçesi ile karşılaştırmalı hukukta yoksulluk nafakasının ve süre düzenlemelerinin görünümleri incelenerek İsviçre hukuku, Alman hukuku, CEFL prensipleri ile Türk hukukunun farklılıkları üzerinde durulmuştur. Devamında, yoksulluk nafakasının süresi bakımından hakimin takdir yetkisi, süreye ilişkin doktrin eleştirileri ve Yargıtay uygulaması, Anayasa Mahkemesi kararları ile önerilerimiz ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Genel Olarak Nafaka
I. Nafaka Kavramı
II. Nafaka Alacağının Hukuki Niteliği
III. Nafaka Alacağının Özellikleri
IV. Nafakanın Türleri

İkinci Bölüm
Yoksulluk Nafakası
I. Genel Olarak
II. Yoksulluk Nafakasının Koşulları
III. Yoksulluk Nafakasının Başlangıcı, Miktarının Belirlenmesi ve Ödenme Biçimi
IV. Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi
V. Yoksulluk nafakasında usul hükümleri
VI. Yoksulluk Nafakasının Diğer Nafaka Türlerinden Farkları

Üçüncü Bölüm
Yoksulluk Nafakasının Süresi
I. Yoksulluk Nafakası Süresi Bakımından Yasal Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
II. Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Yoksulluk Nafakası ve Süresinin Tayininde Dikkate Alınanlar
III. Türk Hukukunda Yoksulluk Nafakasının Süresi ve Yoksulluk Nafakası Süresi Bakımından Hakimin Takdir Yetkisi
IV. Türk Hukukunda Yoksulluk Nafakasının Süresine İlişkin Eleştiri ve Görüşler
V. Yoksulluk Nafakası Süresinin Daha İyi Takdir Edilebilmesi İçin Önerilerimiz
Sonuç

Kaynakça