Yerel yönetimler, politik oluşumlardır. Bu politik oluşum kavramı var olan bir ulusal alt bölgeyi belirli ölçüde kontrol eden ve bu alanda yaşayan insanları temsil eden oluşumlardır. Türkiye'de yerel yönetim birimleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Belediyeler sadece yerel halkın isteklerini karşılamakla kalmaz aynı zamanda da hizmet kalitesinin ve demokrasinin artmasında da önemli bir paya sahiptirler. Yerel yönetimlerin en önemli birimi olan belediyeler ise, o belde de yaşayan insanların artan ihtiyaçlarını daha kısa zamanda karşılayabilmek aynı zamanda da hizmetleri de hemen gerçekleştirebilmek için ortaya çıkan bir birim olmuştur. Büyükşehir belediyesi modelinde ise, temel nokta yerel hizmetlerin sunumu için federatif bir yapı oluşturarak alt basamakta sunulamayan veya sunulmasında sorun oluşacak durumlarda metropol alan hizmetlerini yerine getirme düşüncesidir. Bu çalışmada, Türkiye'deki Belediye Yönetimine değinilmiş ve geçmişten günümüze ulaşan belediyecilik alanındaki değişimler, büyükşehir kanunu çerçevesinde büyük şehirlerin yapısı ve işleyişi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda diğer düzenlemeleri de dikkate alarak büyükşehir yönetimlerinin idari ve finansman yapısı ele alınmıştır. Aynı zamanda bu çalışmada Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarihi geçmişi incelenip değerlendirme kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2006-2017 yılları arasındaki gelir-giderleri ve tahmin edilen ile gerçekleşen bütçeleri ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE BELEDİYE YÖNETİMİ 1. MERKEZDEN YÖNETİM, YEREL YÖNETİM VE BELEDİYELER 1.1. Belediye Kavramı Ve Tanımı 2. BELEDİYE YÖNETİMİ VE BELEDİYECİLİĞİN TARİHÇESİ 2.1. Osmanlı Dönemi Belediyecilik 2.2. Meşrutiyet Dönemi Belediyecilik 2.3. Cumhuriyet Dönemi Belediye Yönetimi İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİ VE FİNANSMANI 1. TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YAPISI 1.1. Büyükşehir Belediyelerini Ortaya Çıkaran Nedenler 1.2. Büyükşehir Belediyelerinin Tarihsel Gelişimi 1.3. Büyükşehir Yönetim Modelleri 1.4. Büyükşehir Belediye Yönetiminin Kuruluşu 2. TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN FİNANSMAN YAPISI 2.1. Belediye Maliyesinin Kısa Tarihçesi 2.2. Belediyelerin Mali Yapısı 2.3. Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapısı 2.4. Büyükşehir Belediyelerinin Giderleri 2.5. Büyükşehir Belediyelerinin Bütçesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MALİ YAPISI 1. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHİ 1.1. Antalya'nın Nüfusu 1.2. Antalya Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı 1.3. Antalya Büyükşehir Belediye Şirketleri 2. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MALİ YAPISI 2.1. Antalya Büyükşehir Beledisinin Gelirleri 2.2. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Giderleri 2.3. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Bütçesi SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA