1995 yılında sınai mülkiyet alanında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler birçok eleştiriye rağmen yürürlükte kaldıkları yaklaşık yirmi iki yıllık süre zarfında bu alandaki mevzuat ihtiyacını karşılamıştır. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlükte olduğu son yıllarda art arda gelen Anayasa Mahkemesi iptal kararları mevcut mevzuatın marka hukuku alanında giderek işlerlik kaybetmesine sebep olmuş, yeni kanun elzem hale gelmiştir. Nitekim 2017 yılında tüm sınai mülkiyet haklarını kapsayan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle bu alanda mevzuat birliği sağlanmıştır. Türk marka hukukunda tescil ilkesine istisna teşkil eden gerçek hak sahipliği ilkesine yönelik ilk monografi olma özelliğini taşıyan bu çalışmada, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sınai Mülkiyet Kanunu mukayeseli olarak ele alınmıştır. Bir işareti tescil ettirmeksizin kullanmış olan ve belirli şartlar altında bu sıfatı kazanan gerçek hak sahibi, söz konusu işaretin bir başkası tarafından tescili talep edildiğinde tescile itiraz edebilecek ve tescil edilmiş olsa dahi söz konusu markayı hükümsüz kılabilecek güçlü bir konuma sahiptir. Gerçek hak sahibinin bu konumu şüphesiz alelade bir nitelendirmeden ibaret olmayıp her somut olaya göre irdelenmesi gereken özellikler arz etmektedir. Çalışmamızda, mevzuattan ziyade Yargıtay uygulamalarıyla hukukumuzda yer etmiş olan gerçek hak sahipliği ilkesinin tanımı, kapsamı ve şartlarını Yargıtay kararları ve doktrinel bakış açısı ışığında incelemek suretiyle bütüncül bir eser ortaya koymak hedeflenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
MARKA HUKUKUNDA HAK SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI VE KORUNMASI
I. GENEL OLARAK
II. MARKA HAKKI
III. KULLANIM YOLUYLA KAZANIM
A. GENEL OLARAK
B. TÜRK HUKUKUNDA TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI
C. ULUSLARARASI HUKUKTA TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI
IV. TESCİL YOLUYLA KAZANIM
A. TESCİL SİSTEMİ
B. TESCİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. KARMA SİSTEM
VI. TÜRK HUKUK SİTEMİ
A. 556 SAYILI MÜLGA KHK SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
B. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
C. YÜKSEK MAHKEME'NİN YAKLAŞIMI
D. TESCİL İLKESİNİN İSTİSNALARI

İkinci Bölüm
GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ
I. İLKENİN TANIMI VE KAPSAMI
II. İLKENİN ŞARTLARI
A. BAŞVURU VEYA RÜÇHAN TARİHİNDEN ÖNCE HAK ELDE EDİLMESİ
B. MARKALARIN AYNI VEYA BENZER OLMA DURUMU
C. MARKANIN KULLANILMASI
D. MARUFİYET
E. AYIRT EDİCİLİK
F. HÜKMÜN KONU İTİBARİYLE KAPSAMI
III. ÜLKESELLİK İLKESİNİN UYGULAMA ALANI

Üçüncü Bölüm
GERÇEK HAK SAHİBİNİN HAKLARI
I. TESCİL PROSEDÜRÜNDE İTİRAZ YOLU
A. MARKA TESCİL BAŞVURUSU
B. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ
C. TESCİL
II. DAVA HAKKI
A. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARI ALEYHİNE İPTAL DAVASI
B. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI
C. MARKAYA TECAVÜZ DAVASI
D. HAKSIZ REKABET DAVASI
E. MARKANIN DEVRİ DAVASI
F. DAVALARIN / TALEPLERİN YARIŞMASI
G. SESSİZ KALMA NEDENİYLE HAK KAYBI İLKESİNİN DAVA HAKKINA ETKİSİ
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA