Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve icrası konusu anayasa hukuku öğretisinde üzerinde en az çalışılan konulardan birisidir. Bu durumun altında yatan nedenlerin başında Anayasa Mahkemesi'nin norm denetiminde verdiği iptal kararlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın sonuç doğurması gelmektedir. Norm denetimi bakımından çok az gündeme gelen bu konu Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular sonucunda verdiği kararların uygulanmamasına dair ortaya çıkan örnekler ile birlikte oldukça önemli hale gelmiştir. Bu kitap, Anayasa Mahkemesi'nin norm denetiminde verdiği iptal, ret, yorumlu ret ve yürürlüğü durdurma kararları ile bireysel başvuru usulünde verdiği ihlal kararları sonucunda ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla hükmettiği diğer kararların bağlayıcılığına ve icrasına odaklanmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

I. Giriş
II.Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Karar Türleri
A. Norm Denetiminde Verilen Kararlar
1. Genel Olarak Norm Denetimi
2. İptal ve Ret Kararları
3. Yorumlu Ret Kararları
4. Yürürlüğün Durdurulması Kararları
B. Bireysel Başvuru Usulünde Verilen Kararlar
1. Genel Olarak Bireysel Başvuru Usulü
2. Ön İnceleme Aşamasında Verilen Kararlar
3. Kabul Edilebilirlik Aşamasında Verilen Kararlar
4. Esas Hakkında İnceleme Aşamasında Verilen Kararlar

III.Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı
A. Genel Olarak
1. Kararların Kesin Hüküm Özelliği
2. Kararların Bağlayıcılığının Kapsamı
3. Kararlarda Yer Alan Gerekçelerin Bağlayıcılığı
B. Norm Denetiminde Verilen Kararların Bağlayıcılığı
1. Ret Kararları
2. İptal Kararları
3. Yorumlu Ret Kararları
4. Yürürlüğün Durdurulması Kararları
C. Bireysel Başvuru Usulünde Verilen Kararların Bağlayıcılığı
1. Kararların Kesin Hüküm Niteliği
2. Kararların Bağlayıcılığının Kapsamı
3. Kararlarda Yer Alan Gerekçelerin Bağlayıcılığı

IV.Anayasa Mahkemesi Kararlarının İcrası
A. Norm Denetiminde Verilen Kararların İcrası
1. İptal Kararlarının İcrası
2. İptal Kararlarının İcra Edilmeme Biçimleri
B. Bireysel Başvuru Usulünde Verilen Kararların İcrası
1. Genel Olarak
2. Yeniden Yargılama Yapılmasına Dair Kararların İcrası
3. Tazminata Dair Kararların İcrası
4. İhlal ve Sonuçlarının Ortadan Kaldırılmasına Dair Kararların İcrası
5. Tedbir Kararlarının İcrası
V. Değerlendirme
A. Genel Olarak
B. Anayasa Mahkemesi
1. Anayasa Mahkemesi-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İlişkisi
2. Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler
3. Anayasa Mahkemesi'nin Yeniden Yapılandırılması
C. Yasama Organı
D. Yürütme Organı
E. Diğer Yargı Organları
1. "Süper Temyiz Mercii" Eleştirisi
2. "Yüksek Mahkemeler Arasında Hiyerarşi Yaratılması" Eleştirisi
3. Mevcut Durum

KAYNAKÇA