Bu kitaba ismini veren yetkili servis sözleşmesi, hukuki dayanağını tüketicinin korunması hakkında mevzuattan almaktadır. Satış Sonrası Hizmetler başlıklı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58'inci maddesi gereğince, üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadırlar. Zira, bir ürünü üretmek ya da ithal etmek beraberinde bir takım sorumlulukları da getirmelidir. Eğer, üretilen ya da ithal edilen ürünlere satış sonrası hizmet verilmesi yasal bir zorunluluk olmasaydı, tamir ve bakım hizmetleri açısından özellikle tüketici sıfatını haiz müşteriler kaderlerine terk edilmiş olacaklardı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58'inci maddesinin dördüncü fıkrası, üretici veya ithalatçıların, satış sonrası hizmet sunmak üzere yetkili servis istasyonlarını kendilerinin kurabileceklerini ya da servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabileceklerini düzenlemiştir. İşte, bu noktada, üretici/ ithalatçının dışarıdan profesyonel satış sonrası hizmet alımına kaynaklık eden yetkili servis sözleşmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Zira, satış sonrası hizmetlerin verilmesi sırasında zarara uğrayan müşterinin, hiçbir kusuru olmasa bile mevzuat gereği söz konusu olan müteselsil sorumluluk sebebi ile zararını karşılamak zorunda kalacak olan üretici/ ithalatçı için yetkili servis sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması son derece büyük bir öneme sahiptir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
YETKİLİ SERVİS, YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI VE YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU
§1. GENEL OLARAK SÖZLEŞME VE YETKİLİ SERVİS KAVRAMLARI
I. SÖZLEŞME KAVRAMI
II. YETKİLİ SERVİS (İSTASYONU)
§2. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. TANIMI
II. HUKUKİ NİTELİĞİ
§3. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE ŞEKLİ
I. KONUSU
II. ŞEKLİ
§4. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU
I. GENEL OLARAK
II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
III. İRADE AÇIKLAMALARININ BİRBİRİNE UYGUN OLMASI
IV. İRADE AÇIKLAMALARININ KARŞILIKLI OLMASI
V. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU AN
VI. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURDUĞU AN

İkinci Bölüm
YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
§5. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARA YÜKLEDİĞİ HAKLAR VE BORÇLAR
I. GENEL OLARAK
II. ÜRETİCİ/ İTHALATÇI FİRMANIN HAKLARI VE BORÇLARI
III. SERVİS SAĞLAYICININ HAKLARI VE BORÇLARI
§6. ÜRETİCİ/ İTHALATÇI FİRMA İLE SERVİS SAĞLAYICININ TÜKETİCİYE (MÜŞTERİYE) KARŞI SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK
II. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI

Üçüncü Bölüm
YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§7. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE BUNUN SONUÇLARI
I. BORCUN İFA EDİLMEMESİ
II. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
III. YARDIMCI KİŞİNİN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUK
IV. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI
§8. YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK
II. SÜRENİN DOLMASI VE BOZUCU KOŞULUN GERÇEKLEŞMESİ
III. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, İFLAS, ACZE DÜŞME VE EHLİYETİN KAYBI
IV. BOZMA SÖZLEŞMESİ
V. SÖZLEŞMENİN FESHİ
VI. SÖZLEŞMENİN İPTALİ
SONUÇ

KAYNAKÇA