Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle, neredeyse özel olarak düzenlenen bütün sözleşmelerde tüketiciler geri alma hakkına kavuşmuştur. Geri alma hakkı sayesinde tüketiciler, sözleşmenin kurulmasından itibaren belirli sürelere riayet ederek ilişkiyi gerekçesiz olarak sona erdirme yetkisine sahip olmaktadır. Ne var ki bu yetki Kanun'da "cayma hakkı" olarak anılmaktadır. Söz konusu yetkinin "cayma hakkı" olmadığı düşüncesiyle çalışmada "geri alma hakkı" terimi kullanılmıştır. Geri alma hakkı, en genel ifadesiyle, tüketicilerin iradesini gerektiği gibi yansıtamadığı varsayımı üzerine kuruludur. Bu varsayım, tüketicilerin Kanun'da belirlenen süreler içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi sona erdirmesine imkân tanımaktadır. Geri alma hakkının tanınmasındaki ortak amaç, acele ile karar vermiş olabilecek tüketicilere düşünmesi için son bir fırsat daha tanımaktır. Ancak geri alma hakkının konu olduğu her bir sözleşmede bu amaca farklı dinamikler eklenmektedir. Bu dinamikleri de içeren açıklamalar hakkın gerekliliğini ispatlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM GERİ ALMA HAKKI TARİHSEL GELİŞİMİ VE BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ I. Geri Alma Hakkı II. Geri Alma Hakkının Mevzuatımızdaki Tarihsel Gelişimi III. Geri Alma Hakkının Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi İKİNCİ BÖLÜM GERİ ALMA HAKKININ KONU OLDUĞU SÖZLEŞMELER I. Kısmi Ödemeli Satışlar II. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri III. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri IV. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler V. Mesafeli Sözleşmeler VI. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler VII. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GERİ ALMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI I. Taksitle Satış Sözleşmeleri II. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri III. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri IV. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler V. Mesafeli Sözleşmeler VI. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler VII. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri VIII. Geri Alma Hakkının Etkinliğine İlişkin Yaklaşımlar SONUÇ KAYNAKÇA