Günümüzde Jakoben kavramı, siyasal alanda, kendini halkın yerine koyarak "halk adına, ama halka rağmen" hareket edebilecek kadar radikal bir elit azınlığın devrimciliğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Robespierre liderliğindeki Jakobenler ve uygulamaya çalıştıkları yöntemleri Jakobenizm, birer aydın dayatması olan otoriter ve totaliter rejimlerin öncülüdür. 1789 İhtilali'nin önde gelen kişilikleri arasında hiç kuşkusuz en önemlilerinden biri olan Robespierre; "Jakobenlerin efsanevi lideri"dir. Onu ön plana çıkaran şey, ihtilalden sonra egemen kılınmaya çalışılan liberal yapıya karşı alternatif olarak sunduğu, Jakoben anlayış ve uygulamalar konusunda oynadığı etkili rolden kaynaklanmaktadır. O, 1793 Devrimi'nin siyasi teorisyenlerinden biri olduğu kadar aynı zamanda da baş aktörüdür. Robespierre, Eski Rejim yıkıldıktan sonra, yeni rejimin inşası aşamasında aktif olarak yer almıştır. Bu bağlamdayürürlüğe sokulmayan1793 Anayasası ile 1793 İnsan Hakları Bildirisi tamamen Robespierre'in düşüncelerini yansıtmaktadır. 1793-1794 döneminde ortaya konulan "Terör Rejimi" de tamamen Robespierre ve Jakobenlerin eseridir. Bu kitapta bütün bu gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.(GİRİŞTEN) İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM ROBESPIERRE, JAKOBENLER VE JAKOBENİZM I. Robespierre Jakobenler ve Jakobenizm II. Meşruti Monarşiden Radikal Cumhuriyete A. Marat ve "Halkın Dostu" Gazetesi B. Marat'nın Kışkırtmaları, Kadın Ayaklanması ve Kraliyet Ailesinin Paris'in Rehinesi Haline Gelmesi (56 Ekim 1789) C. Kralın Fransa'dan Kaçma Girişimi: Varennes Olayı (2021 Haziran 1791) D. Kurucu Burjuvazi ve Fransa'nın Yeniden İnşası (17891791) III. Robespierre ve Jakobenizmin Yükselişi IV. İnfazda da Herkes için Eşitlik: Utanç Bıçağı Giyotinin İcadı V. Monarşiler Avrupa'sının Devrime Tepkisi: Pillnitz Bildirisi (27 Ağustos 1791) VI. Yeni Fransa'nın Monarşiler Avrupa'sı ile Savaşı VII. Danton VIII. Jakoben Paris'in İnfaz Timi: Sankülotlar/sansculottes IX. Daha Sonraki Gelişmelere İlişkin Kısa Bir Özet X. Prusya Ordusu Komutanı Brunswick Dükü'nün Manifestosu ve 10 Ağustos 1792 Ayaklanması: Meşruti Monarşinin Sonu Cumhuriyetin İlanı XI. Sankülotlar Katliama Doymuyor: Eylül Katliamı (24 Eylül 1792) İKİNCİ BÖLÜM KONVANSİYON MECLİSİ'NİN SEÇİLMESİ: İKİNCİ DEVRİM VE JAKOBEN DEVRİMCİ DİKTATÖRLÜK DÖNEMİ I. Konvansiyon Meclisi Seçiliyor II. 2 Haziran Darbesi ve Yeni Jakoben Hükümet III. Siyasi Kulüpler ve JakobenJironden Çatışması IV. Kral XVI. Louis'nin Yargılanması Sorunu V. 31 Mayıs2 Haziran 1793 Hareketi ve Jironden Vekillerin Konvansiyon Meclisi'nden Tasfiyeleri VI. 1793 Jakoben Anayasası (24 Haziran 1793) VII. Rousseau'nun Düşüncelerinin Jakobenizme Etkisi VIII. "Halkın Dostu" Marat Öldürülüyor IX. Marat'nın İntikamı Alınıyor: Kraliçe İnfaz Ediliyor X. Jakoben Diktatörlük Yönetimi ve Terör Rejimi (Ekim 1793Temmuz 1794) XI. Jakobenler Yapılması Gereken Seçimleri Yapmadılar XII. Terör Döneminde Din ve Vicdan Özgürlüğü XIII. Dini Alanda Vicdanları Zonklatan Diğer İcraatlar XIV. Robespierre Hebertçileri Yok Ediyor XV. Jakobenizmin Yeni Dini: Yüce Varlık ve Doğa Bayramı XVI. Jakobenizm ve Kurucu Rasyonalizm/Toplum Mühendisliği XVII. Fransa'da Yapılanların Laiklik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi XVIII. Robespierre'in Erdemli Toplum Yaratma İdeali XIX. Jakobenlerden Teröre Teşvik Primi XX. Jakobenizme Karşı Halk Ayaklanmaları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM JAKOBEN REJİMİN SONU I. Jakoben Diktatörlükte Çatlak: Jakobenler Arasında Yaşanılan Fikir Ayrılığı ve Yeni Tasfiyeler II. Danton ve Arkadaşları Tutuklanıyor III. Devrim Mahkemeleri (Revolutionary Tribunal/10 Mart 1793) IV. Danton ve Arkadaşları Paris Devrim Mahkemesi Önünde V. Danton ve İleri Gelen Dantoncular Giyotine Gönderiliyor VI. Büyük Terör Dönemi (Grand Terror) VII. Terör Siyaseti Yasası (22 Prairial Yasası/Kan Yasası) VIII. Terör Döneminin Sonu: Robespierre ve Jakobenlerin Tasfiyesi IX. Robespierre, Jakobenler ve Jakobenizm Hakkında Değerlendirmeler X. Totaliter Rejimin Doğuşu: Jakobenizm XI. Terör Döneminde Sieyes XII. Direktuvar/Directoire Dönemi (17951799) SONUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR 1789 FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ FRANSIZ DEVRİMİNİN KRONOLOJİK AŞAMALARI